Stawki podatku od nieruchomości 2019

zdjęcie: domek i monety

źródło zdjęcia: Biznes fotografie designed by Freepik

 

 

Aby rozliczyć się z podatku za mieszkanie, działkę, dom lub lokal osoby fizyczne czekają na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na dany rok, więc nie trzeba obliczać go samodzielnie. 

(Uwaga: Należy pamiętać o tym, żeby wczesniej złożyć do Urzędu Gminy/Miasta informację o nieruchomościach lub obiektach budowlanych. Termin to 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkwego (np. nabycie nieruchomości). Zaistnienie zdarzenia, które wpływa na zamianę wysokości podatku, czyli np. sprzedaż części nieruchomości również wymaga złożenia korekty. Po złożeniu dokumentów czekamy na decyzję o wymiarze podatku. Jeżeli nastepuje zmiana stawek podatkowych, a tym samym zmienia się wymiar podatku od nieruchomości - nie składamy powtórnie deklaracji tylko czekamy na nową decyzję wydaną przez urząd. 

Więcej informacji na temat podatku od nieruchomości znajdziesz w artykule: Podatek od nieruchomości - ile, kiedy, gdzie, jak? 

Zgodnie z przepisami wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą być wyższe niż wysokości stawek maksymalnych podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe, wyższe w stosunku do ubiegłego roku, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych podane w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. który  wyniósł 101,6 (czyli wzrost cen o 1,6%) na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r.

 

Tabela 1. Podatek od nieruchomości -  górne granice stawek kwotowych obowiązujące w 2019 r.

 

Przedmiot opodatkowania

Górna granica stawki kwotowej na 2019 r.

Grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,93 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,71 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,49 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,09 zł od 1 m2 powierzchni

Budynki lub ich części

mieszkalne

0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 oraz Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

 

Żeby sprawdzić lokalnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, trzeba udać się do urzędu gminy lub sprawdzić je na stronie internetowej urzędu.

 

Sprawdź, jakie stawki podatku od nieruchomości obowiązują w największych miastach  Polski w 2019 roku:

 

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub nastąpi zmiana wysokości opodatkowania to organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Osoby prawne,

jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej nie czekają na decyzje organu podatkowego. Mają one obowiązek same obliczyć i zadeklarowany podatek od nieruchomości wpłacić na rachunek właściwej gminy.

 

 KIEDY ZAPŁACIĆ podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne

opłacą podatek od nieruchomości w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w czterech terminach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września
  • i do 15 listopada.

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w skali roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne

opłacają podatek w ratach proporcjonalnych w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

JAK ZAPŁACIĆ podatek od nieruchomości?

Podatek można opłacić:

  • przelewem na rachunek właściwego organu podatkowego, czyli gminy lub miasta,
  • w kasie gminy,
  • w ramach inkaso, czyli kiedy rada gminy wyznaczy inkasenta (osobę uprawnioną do poboru podatku).

Za co trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Czy i jak się zarejestrować? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Gdzie trzeba zapłacić?

 

Odpowiedzi na te i więcej pytań związanych z podatkiem od nieruchomości znajdziesz w artykule Podatek od nieruchomości - ile, kiedy, gdzie, jak?

 

Stawki podatku od nieruchomości w obowiązujące w poszczególnych latach znajdziesz w poniższych linkach:

Stawki podatku od nieruchomości 2024

Stawki podatku od nieruchomości 2023

Stawki podatku od nieruchomości 2017

Stawki podatku od nieruchomości 2016

 

 

Małgorzata Grudzień

okolica.pl

14.01.2019

Oceń ten artykuł
  • Podziel się: