Regulamin serwisu

 

Regulamin serwisu

 

§ 1 – Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.okolica.pl 
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.,poz. 459),
 5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa krajowego.
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).
 7. Słownik:
 8. Usługodawca – Palladia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. Obrońców Tobruku 21 B lok. 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381211, posiadająca nr NIP: 527-265-15-01, REGON: 142869908;
 9. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.okolica.pl  prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 11. Użytkownik – każdy korzystający z Serwisu, w szczególności: Użytkownik indywidualny, Partner, bądź nie posiadająca Konta w Serwisie inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
 12. Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto w Serwisie, aby zamieścić ogłoszenie w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub zarobkową;
 13. Partner - przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz Właściciela Nieruchomości w zakresie: sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości, w szczególności biuro nieruchomości oraz zarządca nieruchomości, jak również przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, bądź wynajmu Nieruchomości (deweloper, spółdzielnia),  jak również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie pełnomocnictwa lub umowy podejmuje czynności na rzecz Właściciela Nieruchomości zmierzające do sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości;
 14. Nieruchomość - nieruchomości zgodnie z opisem w art. 46 Kodeksu Cywilnego, jak również spółdzielcze własnościowe prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości budynkowe, wierzytelności, prawa wynikające z zawartych umów najmu/dzierżawy,  jak również udziały w spółkach prawa handlowego władających „Nieruchomościami”. Za „Nieruchomości” będące we władaniu spółek prawa handlowego rozumie się wszystkie typy „Nieruchomości” opisane w niniejszej definicji;
 15. Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej legitymująca się jakimkolwiek tytułem do Nieruchomości pozwalającym korzystać i rozporządzać nią, w szczególności wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, jako właściciel, uprawniony, bądź użytkownik wieczysty;
 16. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
 17. Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie;
 18. Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika indywidualnego lub Partnera o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług;
 19. Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie;
 20. Ogłoszenie - publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub najmu nieruchomości. Ogłoszeniem jest również publikacja informacji o inwestycji deweloperskiej, która stanowi jednolity kompleks grupy nieruchomości. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.), chyba, że opis zawarty w ogłoszeniu stanowi inaczej.

 

§ 2 - Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik lub Partner zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i  Cookies oraz dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość  Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Usługodawca świadczy Usługę poprzez udostępnienie możliwości publikowania ogłoszeń na stronie internetowej Serwisu.

§ 3 – Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik indywidualny lub Partner dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik indywidualny i Partner podają w szczególności:
 5. login,
 6. hasło,
 7. adres e-mail,
 8. telefon kontaktowy.
 9. Użytkownicy indywidualni i Partnerzy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 10. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy indywidualni, Odbiorcy i Partnerzy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik indywidualny lub Partner otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta. 

§ 4 – Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu  możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Użytkownik indywidualny i Partner dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 4. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 6. W ramach wygenerowanego Konta, jego posiadacz może w szczególności:
 7. Publikować ogłoszenia;
 8. Edytować zamieszczone ogłoszenia;
 9. Dodawać ogłoszenia do listy obserwowanych ogłoszeń;
 10. Wstrzymywać publikację ogłoszenia;
 11. Korzystać z opcji powiadamiania o nowych ogłoszeniach według wskazanych przez siebie preferencji;
 12. Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w publikowanym  ogłoszeniu treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 13. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
 14. Usunięcie Konta przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera wiąże się z bezpowrotną utratą jego danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.

 

§ 5 - Ogólna procedura zamieszczania ogłoszeń

 1. Serwis umożliwia publikacje ogłoszeń dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
 2. Publikacja kilku ogłoszeń dotyczących jednej nieruchomości możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy różnych transakcji, wymienionych w ust. 1 powyżej.
 3. Wszystkie dane wprowadzone w formularzu dodawania ogłoszenia powinny być prawdziwe i aktualne. 
 4. Niedozwolone są działania polegające na manipulacji niektórymi danymi dotyczącymi nieruchomości, w szczególności w celu wielokrotnej publikacji ogłoszenia.
 5. Jeżeli Usługodawca poweźmie podejrzenie o przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zastrzega prawo do  kontaktu z publikującym ogłoszenie celem weryfikacji jego prawdziwości.
 6. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo w szczególności:
 7. Wstrzymać publikację ogłoszenia,
 8. Zablokować ogłoszenie,
 9. Zablokować konto,
 10. Usunąć konto.
 11. Ogłoszenia mogą posiadać następujące statusy:
 12. Ogłoszenie Aktywne – znajdujące się w trakcie publikacji;
 13. Ogłoszenie Nieaktywne – znajdujące się w stanie wstrzymania publikacji, dokonanego przez Usługodawcę, Użytkownika indywidualnego lub Partnera;
 14. Ogłoszenie zablokowane – znajdujące się w stanie uniemożliwiającym dalszą publikację;
 15. Ogłoszenie usunięte – niewidoczne w panelu Użytkownika indywidualnego lub Partnera.
 16. Ogłoszenia w Serwisie mogą być opublikowane wyłącznie przez Użytkowników indywidualnych, Partnerów lub Usługodawcę.

 

§ 6 - Zasady publikacji ogłoszeń przez Użytkowników indywidualnych

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie przez Użytkowników indywidualnych jest bezpłatne.
 2. Usługodawca nie ma możliwości edycji ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników indywidualnych, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz aktualność publikowanych ogłoszeń.
 3. Jeżeli sposób korzystania z konta przez Użytkownika indywidualnego, w szczególności ze względu na częstotliwość dodawanych ogłoszeń, jak również ich ilość i zorganizowany charakter będzie wskazywał, iż można go uznać za Partnera w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega blokadę Konta oraz ewentualny kontakt w celu weryfikacji i ustalenia statusu podmiotu publikującego ogłoszenie.
 4. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości niemieszkalnych zbywanych wraz z zawartymi umowami najmu mogą być publikowane wyłącznie w dziale oferty-inwestycyjne w oparciu o odrębną umowę.

 

§ 7 - Zasady współpracy z Partnerami

 1. Umieszczanie ogłoszeń przez Partnera jest bezpłatne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz aktualność publikowanych ogłoszeń, jeżeli nie uczestniczył w ich wprowadzaniu lub edycji na podstawie postanowień odrębnej umowy zawartej z Partnerem.
 3. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości niemieszkalnych zbywanych wraz z zawartymi umowami najmu mogą być publikowane wyłącznie w dziale oferty-inwestycyjne w oparciu o odrębną umowę.

 

§ 8 - Niedozwolone działania

 1. Użytkownik indywidualny i Partner zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik indywidualny i Partner zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
 4. przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu. 
 5. publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
 6. publikacji w Serwisie fotografii innej nieruchomości niż ta, której ogłoszenie dotyczy,
 7. publikacji w Serwisie innych fotografii niezwiązanych bezpośrednio z ogłaszaną nieruchomością,
 8. zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków do innych stron internetowych,
 9. zamieszczania w ramach dodawanych zdjęć znaków wodnych, napisów, tekstów, nazw firm, nazw agencji nieruchomości, nazw deweloperów, numerów telefonów, adresów,
 10. publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
 11. publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich,
 12. wykorzystywania Serwisu do zachęcania Użytkowników do korzystania z produktów lub usług jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez pisemnej zgody Usługodawcy,
 13. publikacji ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości pod kilkoma różnymi adresami,
 14. publikacji ogłoszeń wprowadzających w błąd, w szczególności co do podanej ceny, lokalizacji, czy powierzchni nieruchomości.
 15. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń dotyczących jakichkolwiek innych usług, niezwiązanych z działalnością Usługodawcy i charakterem serwisu.
 16. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
 17. O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik indywidualny lub Partner zostaną powiadomieni na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 11 niniejszego Regulaminu.

§ 9 – Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik, Użytkownik indywidualny i Partner przyjmują do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników indywidualnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez  Partnerów w przypadku, gdy nie uczestniczył w ich wprowadzaniu lub edycji na podstawie postanowień podpisanej wcześniej umowy współpracy.
 6. Usługodawca zastrzega, iż treść artykułów i analiz umieszczanych na stronie głównej Serwisu, stanowi tylko i wyłącznie subiektywną opinię autorów i jest wyrazem ich osobistych poglądów. W związku z tym nie stanowi wiążących wytycznych dla odbiorców, a w szczególności nie należy ich traktować jako „rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści artykułów, a w szczególności nie odpowiada za szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników indywidualnych i Partnerów dokonane przez innych posiadaczy kont  lub przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu, w tym także między Użytkownikami indywidualnymi oraz Partnerami.

 

§ 10 - Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie Plików lub Danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez nich Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik indywidualny lub Partner posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Użytkownik indywidualny oraz Partner  udzielają Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku usunięcia Konta, Dane dotyczące ogłoszenia mogą być wykorzystywane w dalszym ciągu, w szczególności dla celów statystycznych prowadzonego Serwisu.
 4. Użytkownik indywidualny i Partner mają prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie.
 5. Usługodawcy nie przysługuje prawo edycji zamieszczanych Danych, Plików, Danych osobowych i ogłoszeń w Serwisie, chyba, że odrębna umowa zawarta między Usługodawcą i Partnerem stanowi inaczej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich materiałów umieszczonych w ogłoszeniu do kampanii zewnętrznych służących dodatkowemu promowaniu ogłoszenia w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych.

 

 

§ 11 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy indywidualni i Partnerzy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@okolica.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik indywidualny lub Partner zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

 

§ 12 - Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów jest  Palladia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. Obrońców Tobruku 21 B lok. 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381211, posiadająca nr NIP: 527-265-15-01, REGON: 142869908.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz przepisami prawa krajowego.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 4. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych i Partnerów mogą być przetwarzane również na podstawie uprzednio wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z uzasadnionymi interesami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w ramach dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5.  Administrator danych stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w tym zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia publikacje ogłoszeń.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników związany jest z celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, a także do momentu wycofania zgody, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania danych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą zostać również udostępnione ogłoszeniodawcom. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowej.
 5. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane osobowe Użytkowników nie będą profilowane.
 6. Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną. Użytkownik indywidualny lub Partner dokonuje poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta w Serwisie.
 7. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@okolica.pl

 

§ 13 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy oraz Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.okolica.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim, chyba, że z powszechnie obowiązujących  przepisów wynika konieczność stosowania  tych przepisów  w dniu ich wejścia w życie lub od daty pełnego ich stosowania
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik indywidualny lub Partner uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Partnera mogą wiązać odmienne postanowienia  wynikające z pisemnej umowy o współpracę zawartej z Usługodawcą.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony  będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r., poz. 155  późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Daty aktualizowania Regulaminu: 

 1. 23-01-2017
 2. 25-05-2018:

Zmiana związana z aktualizacją Regulaminu w związku z dostosowaniem  treści do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. 17-02-2021:

Zmiana związana z aktualizacją Regulaminu w związku z dostosowaniem treści do zmian funkcjonalności, znajdujących się na stronie internetowej.