Podatek od nieruchomości - ile, kiedy, gdzie, jak?

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w poszczególnych latach znajdziesz w poniższych linkach:

Stawki podatku od nieruchomości 2023

Stawki podatku od nieruchomości 2019

Stawki podatku od nieruchomości 2017

Stawki podatku od nieruchomości 2016

 

zdjęcie - domek makieta

źródło zdjęcia: Biznes fotografie designed by Freepik

 

Poniżej najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z podatkiem od nieruchomości:

 

1. Za co trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatkowi podlegają:

 1. grunty (z wyłączeniem użytków rolnych i lasów),
 2. budynki lub ich części, np. mieszkanie lub lokal użytkowy, który stanowi odrębny przedmiot własności, czyli ma założoną księgę wieczystą,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

2. Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 1. właściciele,
 2. posiadacze samoistni, czyli ci, którzy władają faktycznie jak właściciel, nie będąc jednocześnie właścicielem,
 3. użytkownicy wieczyści gruntów,
 4. w niektórych przypadkach - posiadacze nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania stanowi:

 1. dla gruntów – powierzchnia,
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

4.  Kiedy musimy zapłacić podatek od nieruchomości, czyli kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, tzn. nastąpiło:

 • nabycie prawa własności, czyli kiedy kupiliśmy nieruchomość,
 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, czyli kiedy staliśmy się użytkownikami wieczystymi gruntów państwowych lub samorządowych,
 • wejście w posiadanie samoistne lub zależne.

Jeżeli obowiązek podatkowy jest uzależniony od istnienia budowli albo budynku lub ich części, to powstaje on z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

5. Kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (patrz punkt 4).

 

6. Kto jest organem właściwym w sprawach podatku od nieruchomości?

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (tj. gruntu, budynku lub jego części, itp.)

 

7. Kiedy, gdzie i jakie DOKUMENTY złożyć?

Podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy, na terenie której położony jest grunt, budynek, mieszkanie, działka lub inna nieruchomość objęta podatkiem od  nieruchomości (patrz punkt 1) informacje lub deklaracje na odpowiednich formularzach, których wzory określa uchwała rady gminy.

 

Odpowiedni formularz można złożyć na trzy sposoby:

 • zanieść do Urzędu Gminy,
 • wysłać pocztą,
 • przesłać przez internet - jeżeli rada gminy określi, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Osoby fizyczne

są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni:

 • od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (patrz punkt 4 i 5),
 • od dnia zaistnienia zdarzenia, które wpływa na zamianę wysokości podatku, czyli np. kiedy część nieruchomości została sprzedana.

 

Jeżeli w kolejnych latach podatkowych podatnik ma nadal tę samą nieruchomość, to nie musi już składać takiej informacji w urzędzie ponownie.

 

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obejmuje także podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych(zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 

Osoby prawne,

jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie tego obowiązku lub  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 11  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W takiej sytuacji osobie fizycznej nie będzie doręczona decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

8. ILE ZAPAŁACIĆ podatku od nieruchomości?

W praktyce osoby fizyczne czekają na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalające wysokość podatku od nieruchomości na dany rok, więc nie trzeba obliczać go samodzielnie.

Zgodnie z przepisami wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą być wyższe niż wysokości stawek maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Jeżeli następuje zmiana stawek podatkowych, a tym samym zmienia się wymiar podatku od nieruchomości - nie składamy powtórnie deklaracji tylko czekamy na nową decyzję wydaną przez urząd.

Stawki podatku od nieruchomości w obowiązujące w poszczególnych latach znajdziesz w poniższych linkach:

Stawki podatku od nieruchomości 2019

Stawki podatku od nieruchomości 2017

Stawki podatku od nieruchomości 2016

 

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub nastąpi zmiana wysokości opodatkowania to organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Osoby prawne,

jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej nie czekają na decyzje organu podatkowego. Mają one obowiązek same obliczyć i zadeklarowany podatek od nieruchomości wpłacić na rachunek właściwej gminy.

 

9. KIEDY ZAPŁACIĆ podatek od nieruchomości?

 

Osoby fizyczne

opłacą podatek od nieruchomości w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w czterech terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września
 • i do 15 listopada.

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w skali roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Osoby prawne

opłacają podatek w ratach proporcjonalnych w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

10. JAK ZAPŁACIĆ podatek od nieruchomości?

Podatek można opłacić:

 • przelewem na rachunek właściwego organu podatkowego, czyli gminy lub miasta,
 • w kasie gminy,
 • w ramach inkaso, czyli kiedy rada gminy wyznaczy inkasenta (osobę uprawnioną do poboru podatku).

 

Małgorzata Grudzień

okolica.pl

14.01.2019

Oceń ten artykuł
 • Podziel się: