463 866 PLN

Obiekt na sprzedaż, 359 m2, Elbląg

Elbląg, Lotnicza

Ostatnia aktualizacja:

07 kwi 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:463 866 PLN1 292 PLN / m2
 • Powierzchnia:359 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

  ogłasza

  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

  (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

  (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51 fax 55-239-31-80; e-mail: dgnig@umelblag.pl)  1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Lotnicza.

  2. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Elblągu przy ul. Lotniczej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowa, mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nabyty został od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Dojazd odbywa się od ul. Lotniczej, z zastrzeżeniem, iż dojazd samochodami o masie całkowitej powyżej 3,5 t odbywać się może jedynie od strony ul. Akacjowej.

  3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:

  4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Budowa obiektów budowlanych lub wykonanie robót budowlanych na nieruchomości objętej przetargiem, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winno nastąpić w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląga decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, uzyskane przez Nabywców własnym staraniem i na własny koszt. Informacji w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i przeznaczenia terenów, udziela Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (tel.: 55 239-30-72 lub 55 239-30-73).

  5. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiegają sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wraz ze studzienkami ogólnospławnymi), wodociągowej, ciepłowniczej oraz sieć telekomunikacyjna. Przez nieruchomości przebiega również czynna elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV. Zgodnie z opinią Energa Operator S.A. przyłączanie nowych podmiotów w tym obszarze, wymagać będzie rozbudowy istniejącej sieci, a także budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zakres rozbudowy i budowy uzależniony będzie od zapotrzebowania na moc, deklarowanego przez nowo przyłączone podmioty. Nabywcy poszczególnych obiektów, winni wystąpić do Energa Operator S.A. ze stosownymi wnioskami o określenie warunków przyłączenia do sieci. Według opinii przekazanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. istnieje możliwość zasilenia przedmiotowego terenu w gaz z gazociągu średniego napięcia (DN 150), zlokalizowanego w ul. Grunwaldzkiej, jednakże pod warunkiem uzyskania zgody na przekroczenie drogi wojewódzkiej oraz torów kolejowych. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. wstępnie zapewniło zaopatrzenie w wodę obiektów zlokalizowanych na gruntach, będących przedmiotem przetargu, w ilości ok. 20 l/s z miejskiej sieci wodociągowej, znajdującej się w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/43. Z kolei ścieki sanitarne w ilości nieprzekraczającej 5 l/s, mogą być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej, w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/41.

  Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

  6. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości zawiera tabela w pkt 3. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia, sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

  7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w pkt 3, złożą oświadczenie że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  8. Termin oględzin nieruchomości: w dniach 25, 26 i 27 maja 2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny oględzin pod numerem telefonu 55 239-20-24, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

  9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2020 r., o godz. 11:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

  10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

  12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

  13. Warunki nabycia nieruchomości:

  a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomości sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

  b) Nabywca nieruchomości opisanej w poz. 1 tabeli w pkt 3 oświadcza, iż wyraża zgodę na ustanowienie na przedmiotowej nieruchomości, służebności przejścia i przejazdu, wykorzystując istniejącą drogę asfaltową, zlokalizowaną w południowej części działki nr 38/6, na rzecz każdoczesnego, zarówno właściciela jak i użytkownika nieruchomości drogowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obr. 23, jako działki nr 20/58 i nr 38/2, do czasu urządzenia na tych nieruchomościach drogowych, przez Gminę Miasto Elbląg, drogi publicznej, w ramach prowadzonego obecnie projektu: Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze z centrum Miasta Elbląg.

  c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

  d) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości.

  e) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.

  f) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

  g) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  14. Informacje dodatkowe:

  a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

  b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

  c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

  e) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości.

  f) Uczestnicy przetargu winni:

  - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

  - osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

  - osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

  - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

  g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

  h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

  i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

  j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

  15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

  Kontakt:
  Urząd Miasta Elbląg
  tel: 55 239-31-41
  dgnig@umelblag.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7462_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Elbląg
  55 ... Pokaż numer