22 PLN

Działka rolna na sprzedaż, 3636 m2, Wiślina

Wiślina (powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański)

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:22 PLN0 PLN / m2
 • Powierzchnia:3 636 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:rolna

  Opis:

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  OGŁASZA

  PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,

  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚLINA, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI, DZIAŁKA NR 8/17, OBRĘB WIŚLINA


  OPIS NIERUCHOMOŚCI


  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wiślina przy ulicy Gdańskiej 53, gmina Pruszcz Gdański, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 8/17 o pow. 3 636 m2, obręb Wiślina, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Nr GD1G/00129290/2.

  Nieruchomość położona jest w północnej części wsi w sąsiedztwie odnogi rzeki Motławy. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, ma nieregularny kształt, jest jednolita wysokościowo. Wjazd na teren działki możliwy od strony południowej. Teren działki miejscami porośnięty drzewami, głównie ma charakter rolniczy. W obrębie działki znajdują się obiekty gospodarcze: 3 drewniane szopy, szopo-garaż drewniano-blaszany oraz gołębnik. Wszystkie te obiekty są nietrwale związane z gruntem i są w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie działki znajduje się sieć elektryczna.

  Działka nr 8/17 posiada pośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Gdańskiej (działka nr 25/1, własność Skarbu Państwa) poprzez działki nr 8/12 (własność Skarbu Państwa, użytek „dr”) i nr 10/2 (własność Skarbu Państwa, użytek „dr”), na których znajduje się tzw. droga techniczna utwardzona pełnymi i ażurowymi płytami drogowymi. Zgodnie z opinią znak: BRP.084.95.2014 Radcy Prawnego z dnia 15 lipca 2014 roku na działkach nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych, a stanowiących drogi wewnętrzne i oznaczonych symbolem „dr” nie ma obowiązku ustanawiania służebności drogowej.


  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI


  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 października 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 141 z dnia 19 grudnia 2005 roku, poz. 3356) działka nr 8/17 leży na terenie oznaczonym w planie symbolem R – funkcja podstawowa: tereny rolne.

  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, nie znajdują się na niej pomniki przyrody, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu ruralistycznego historycznej zabudowy wsi oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

  Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych, parków narodowych, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, nie jest również położona na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nieruchomość nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.


  OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI I UWAGI


  Stosownie do treści art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,3 ha, a nie większej niż 1 ha, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

  Działka nr 8/17 objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od dnia 01 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości.

  W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.


  TERMIN PRZETARGU


  Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój 140.


  CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 22 000,00 zł

  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

  plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży


  WADIUM : 2 200,00 zł

  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)


  MINIMALNE POSTĄPIENIE: 220,00 zł

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 12 marca 2020 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

  Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.


  INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


  Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu i www.nieruchomosci.pomorskie.eu. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  tel: 58 32 68 178
  dwm@pomorskie.eu


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-25819_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  58 ... Pokaż numer