29 000 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 917 m2, Czyżówek

Czyżówek (powiat żagański, gmina Iłowa)

Ostatnia aktualizacja:

03 gru 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:29 000 PLN32 PLN / m2
 • Powierzchnia:917 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

  na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.2204 ze zm.)

  Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  Położenie i opis nieruchomości

  Nr działki

  Pow.

  KW

  Przeznaczenie w planie

  Zagospodarowania

  Przestrzennego

  Cena

  Wywoławcza nieruchomości

  Godzina przetargu

  Obręb Czyżówek gmina Iłowa, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Dostęp do drogi gruntowej przez działkę oznaczoną nr 50 stanowiąca własność gminy Iłowa.


  80/15 o pow. 0,0917 ha stanowiąca użytek R VI KW ZG1G/00021475/1

  Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości

  Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalonego Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 r. obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z którego powstała działka nr 80/15 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  29 000,00 zł

  Wadium:

  1500,00 zł

  Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT

  10.00  Przetarg odbędzie się 16.01.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.01.2020 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 13.01.2020 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).

  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

  Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05.

  Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl;  STAROSTA

  Henryk Janowicz  Kontakt:
  Urząd Miasta Żagań
  tel: (068) 477 10 42
  info@um.zagan.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-25173_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Żagań
  (06... Pokaż numer