84 700 PLN

Działka inwestycyjna na sprzedaż, 1231 m2, Stalowa Wola

Stalowa Wola, Dolina

Ostatnia aktualizacja:

15 mar 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:84 700 PLN69 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 231 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:inwestycyjna

  Opis:

  O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

  MGL-III.6840.11.2019  PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

  na podstawie:

  1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

  2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

  3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LII/699/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., Nr VI/50/15 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr XLVIII/596/17 z dnia 17 lutego 2017 r., LXXVI/1008/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 9/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. i Nr 287/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 1-Charzewice w Stalowej Woli przy ul. Dolina oznaczona jako działki nr 716/5 o pow. 0,0911 ha objęta KW TB1S/00005681/2, nr 718/14 o pow. 0,0226 ha i nr 718/12 o pow. 0,0094 ha objęte KW TB1S/00038545/7 cena wywoławcza – 84.700,00 zł + 23%VAT wadium 8.500,00 zł.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Bełkiem w Stalowej Woli w/w działki położone są w terenach zabudowy usługowej.


  2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Chyły oznaczona jako działka nr 65/19 o pow. 0,1270 ha objęta KW TB1S/00014486/1 cena wywoławcza – 51.200,00 zł + 23%VAT wadium 5.200,00 zł

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


  Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Jana Zamoyskiego oznaczone jako działki:

  3)nr 585 o pow. 0,2822 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 134.300,00 zł + 23%VAT wadium 13.500,00 zł

  4) nr 586 o pow. 0,2933 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 146.900,00 zł + 23%VAT wadium 14.700,00 zł

  5) nr 578 o pow. 0,2659 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 139.900,00 zł + 23%VAT wadium 14.000,00 zł

  6) nr 579 o pow. 0,2958 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 155.600,00 zł + 23%VAT wadium 15.600,00 zł

  8) nr 580 o pow. 0,2269 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 119.400,00 zł + 23%VAT wadium 12.000,00 zł

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  8) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Chyły oznaczona jako działki nr 65/28 objęta KW TB1S/00014486/1, 99/1 objęta KW TB1S/00002308/3 o łącznej pow. 0,0951 ha cena wywoławcza – 40.100,00 zł + 23%VAT wadium 4.500,00 zł.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 9 sala nr 15, dnia 25 kwietnia 2019 roku godz. 9:00

  Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz inne dokumenty prawem wymagane. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

  Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 17 kwietnia 2019 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer działki.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

  Nieruchomości w pkt. 2) i 8) posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Chyły poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 65/34 obr. 5.

  Teren, na którym położone są działki z pkt. 2) i 8) wymaga podniesienia do rzędnej 157,80 m n.p.m. (jest to poziom terenu działki, na którym zlokalizowany jest budynek hurtowni spożywczej).

  Sposób zagospodarowania nieruchomości określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; osiedla Nad Bełkiem w Stalowej Woli zatw. Uchwałą Nr VII/71/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 r. ze zmianami, obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli zatwierdzony Uchwałą Nr LXXVII/1226/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010 r. Wersja elektroniczna planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu pod adresem: http://bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla działki w pozycji 1) w dniu 31 sierpnia 2017 r., 2-8) 11 maja 2017 r.

  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Tygodniku Sztafeta i w Monitorze Urzędowym.

  Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 15 6433455.  PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI  Kontakt:
  Urząd Miasta Stalowa Wola
  tel: (15) 643 34 55
  um@stalowawola.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-22506_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Stalowa Wola
  (15... Pokaż numer