Obowiązek Informacyjny RODO - Oferty Inwestycyjne - zainteresowany

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Palladia Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. Obrońców Tobruku 21 B lok. 16.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@okolica.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych. 
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ogłoszeniodawcom w celu udzielanie odpowiedzi na zadane zapytanie. Państwa dane  mogą być również przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowej.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie, w tym kontakt ogłoszeniodawcy celem udzielenia informacji na temat oferty.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.