225 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż, 48,4 m2, Zgierz

Zgierz, Parzęczewska

Ostatnia aktualizacja:

05 sie 2022Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:225 000 PLN4 649 PLN / m2
 • Powierzchnia:48,40 m2
 • Liczba pokoi:2
 • Piętro:parter

Dodatkowe:

 • Rynek:wtórny

  Opis:

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz §1 zarządzenia Nr 432/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

  zawiadamia, że w dniu 12 września 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

  Adres lokalu: Zgierz, ul. Parzęczewska 28 m. 31, blok nr 7

  Powierzchnia użytkowa lokalu: 48,40 m2

  Opis lokalu: parter (pierwsza kondygnacja nadziemna), 2 pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC, przedpokój, bez balkonu

  Cena wywoławcza w złotych: 225 000,- (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) zwolnione od podatku VAT.

  Wadium w złotych: 15 000,- (słownie: piętnaście tysięcy).

  Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie jego oględzin w dniach 23.08.2022 r. w godz. 15:30-16:30 i 30.08.2022 r. w godz. 11:00-12:00.

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego prawa odbył się w dniu 13 maja 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego prawa odbył się w dniu 22 czerwca 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie zgłoszenia się na przetarg oferenta, który wpłacił wadium.

  Ze stanem faktycznym i prawnym zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza oraz w Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu (Zgierz, ul. Parzęczewska 21). Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.  Warunki przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 05 września 2022 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

  2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej.

  3. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

  4. Cena osiągnięta w przetargu za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

  5. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

  6. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana

  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

  8. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

  9. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

  10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

  11. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż lokali) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni.

  12. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

  13. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem przedmiotowego lokalu mieszkalnego do użytkowania spoczywają na nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

  14. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

  15. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  16. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 83.

  17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: [email protected] lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierza wskazany powyżej.

  2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

  3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

  a. przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO).

  b. podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

  4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

  a. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

  b. dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

  7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

  8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

  18. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż lokali) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl.  Kontakt:
  Urząd Miasta Zgierz
  tel: (42) 714 -31-83
  [email protected]


  Numer ogłoszenia: 43075-S-8621_3186_OMS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Zgierz
  (42... Pokaż numer
  Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.