2 200 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 2061,4 m2, Słupsk

Słupsk, Wojska Polskiego

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:2 200 000 PLN1 067 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 061,40 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  OGŁASZA

  TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH,

  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

  POŁOŻONYCH W SŁUPSKU PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 50, DZIAŁKI NR 505/2 I NR 506/4


  OPIS NIERUCHOMOŚCI


  Nieruchomości gruntowe położone w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 50, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 506/4 o powierzchni 1 135 m2, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00018641/3 oraz działka nr 505/2 o powierzchni 498 m2, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00064149/1.

  Działki nr 506/4 i nr 505/2 przylegają do siebie tworząc kształt nieregularny, wieloboczny. Teren działek zasadniczo płaski. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy usługowej (w tym m.in. przychodnia zdrowia, galeria handlowa, szkoła podstawowa), ulica Wojska Polskiego stanowiąca tzw. Trakt Książęcy, będąca po gruntownej rewitalizacji. Dojście i dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej – ulicą Wojska Polskiego.

  Działka nr 506/4 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki nr 491/2 stanowiącej odcinek pasa drogowego ul. Wojska Polskiego; działka nr 505/2 posiada dostęp do drogi publicznej – działki nr 491/2, przez teren działki nr 506/4.

  Działka nr 506/4 zabudowana jest budynkiem użytkowym (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 573) o powierzchni zabudowy 601 m2 – na podstawie wypisu z rejestru budynków – o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym. Nad drugim piętrem znajduje się dodatkowo poddasze. Powierzchnia użytkowa budynku 2.061,40 m2 (wielkość powierzchni na podstawie projektu adaptacji budynku istniejącego oraz jego rozbudowy, przeprowadzone przez Rzeczoznawcę Majątkowego pomiary kontrolne budynku potwierdziły miarodajność ww. wielkości powierzchni).

  Obecnie obiekt nie jest użytkowany, poza niewielką częścią – lokalami usługowymi (kwiaciarnia i lokal wykorzystywany dla potrzeb bankomatowych) usytuowanymi bezpośrednio przy pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego. Ponadto w obrębie budynku najmowana jest powierzchnia komina dla potrzeb świadczenia usług przekazu sygnału internetowego.

  Starsza część budynku wzniesiona została w 1922 roku, nowsza część wzniesiona została w latach 80-tych XX w.

  Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, ciepłej wody użytkowej, telekomunikacyjną, wentylacyjną i alarmową. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują ponadnormatywnego zużycia technicznego w stosunku do ich wieku i rodzaju. Stolarka, elementy wykończeniowe i instalacyjne są w zróżnicowanym stanie – wiele z nich kwalifikuje się do remontu lub wymiany.

  Utwardzenia na przedmiotowej działce w dobrym stanie technicznym – z kostki betonowej. Schodki terenowe – betonowe, służące celom komunikacyjnym (dla potrzeb dojścia do budynku na działce nr 507/3).

  Działka nr 505/2 jest niezabudowana, ale w dużej części zagospodarowana pod zewnętrzne miejsca postojowe (utwardzone kostką betonową). Miejsca postojowe stanowią urządzenie techniczne związane z budynkiem przychodni. Działka jest ogrodzona od strony południowej i wschodniej ogrodzeniem systemowym, a od strony zachodniej siatką stalową w złym stanie. Wewnątrz działki nr 505/2 wydzielona jest działka nr 505/1 zabudowana stacją transformatorową.

  Przez teren nieruchomości przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicze, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

  W zależności od charakteru ww. przewodów, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu ww. sieci do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowych nieruchomości służebnościami przesyłu ww. sieci.


  OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI I UWAGI


  W Dziale III księgi wieczystej Nr SL1S/00018641/3 ujawnione są następujące wpisy:

  Nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 506/4 o powierzchni 0,1135 ha na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 506/3 o pow. 0,0223 ha (objętej księgą wieczystą KW nr SL1S/00056966/5).
  Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na prawie do trwałego korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie posadowienia, eksploatacji, utrzymywania, wykonywania przesyłu, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu, urządzeń ciepłowniczych w postaci ciepłociągu 2xDN50/125 o długości 6,00 m, zakreślonego na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 7 do powołanego aktu notarialnego oraz na prawie swobodnego dostępu do tego urządzenia w zakresie niezbędnym do wykonywania wyżej wymienionych uprawnień.

  Podmiot uprawniony z tytułu służebności zobowiązany jest korzystać z niej w sposób najmniej uciążliwy dla każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, a ponadto w sytuacji, gdy wykonywanie służebności wiązało się będzie z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, nieruchomość ma być przywrócona do stanu sprzed tych prac, a przeprowadzenie jakichkolwiek prac nie może wiązać się ze zwiększeniem szerokości pasa służebności przesyłu wynoszącego: 0,60 m (sześćdziesiąt setnych metra) dla ciepłociągów 2xDN50/125; w takim zakresie, w jakim nieruchomość nie zostanie przywrócona do stanu pierwotnego po wykonaniu prac, ewentualne szkody zostaną zrekompensowane przez Cofely EC Słupsk spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nie będzie tej spółce przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

  Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na:

  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę gruntu numer 506/4 (pięćset sześć łamane przez cztery), urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii kablowych elektroenergetycznych nn o łącznej długości 58,2 m (pięćdziesiąt osiem metrów dwadzieścia setnych metra) i złącza kablowego o wymiarach 0,8 m (osiemdziesiąt setnych metra) x 0,25 m (dwadzieścia pięć setnych metra), o przebiegach i usytuowaniu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2,

  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę gruntu numer 506/4 (pięćset sześć łamane przez cztery), w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy oraz demontażu urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

  Nieograniczona w czasie służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej stanowiącej działkę o numerze 505/1 (pięćset pięć łamane przez jeden) dla której prowadzona jest KW nr SL1S/00058765/0, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu o numerze 506/4 (pięćset sześć łamane przez cztery) obszarem wyznaczonym na załączniku graficznym do powołanego aktu, w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z działki gruntu o numerze 505/1 (pięćset pięć łamane przez jeden) i dostępu do drogi publicznej.


  W Dziale III księgi wieczystej Nr SL1S/00064149/1 ujawnione są następujące wpisy:

  Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na prawie do trwałego korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie posadowienia, eksploatacji, utrzymywania, wykonywania przesyłu, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu, urządzeń ciepłowniczych w postaci ciepłociągu 2xDN65/140 o długości 15,00 m, zakreślonego na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 7 do powołanego aktu notarialnego oraz na prawie swobodnego dostępu do tego urządzenia w zakresie niezbędnym do wykonywania wyżej wymienionych uprawnień.

  Podmiot uprawniony z tytułu służebności zobowiązany jest korzystać z niej w sposób najmniej uciążliwy dla każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, a ponadto w sytuacji, gdy wykonywanie służebności wiązało się będzie z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, nieruchomość ma być przywrócona do stanu sprzed tych prac, a przeprowadzenie jakichkolwiek prac nie może wiązać się ze zwiększeniem szerokości pasa służebności przesyłu wynoszącego: 0,63 m (sześćdziesiąt trzy setne metra) dla ciepłociągów: 2xDN65/140; w takim zakresie, w jakim nieruchomość nie zostanie przywrócona do stanu pierwotnego po wykonaniu prac, ewentualne szkody zostaną zrekompensowane przez Cofely EC Słupsk spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nie będzie tej spółce przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do każdoczesnego właściciela nieruchomości.


  Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na:

  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę gruntu numer 505/2 (pięćset pięć łamane przez dwa), urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii kablowych elektroenergetycznych SN o łącznej długości 16 m (szesnaście metrów), linii kablowej elektroenergetycznej nn (3eN) o długości 1 m (jeden metr), linii kablowej elektroenergetycznej nn (2eN) o długości 10,7 m (dziesięć metrów siedemdziesiąt setnych metra) i linii kablowych elektroenergetycznych nn (eN) o łącznej długości 85,6 m (osiemdziesiąt pięć metrów sześćdziesiąt setnych metra), o przebiegach zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1,

  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę gruntu numer 505/2 (pięćset pięć łamane przez dwa), w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy oraz demontażu urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

  Nieograniczona w czasie służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej stanowiącej działkę o numerze 505/1 (pięćset pięć łamane przez jeden) dla której prowadzona jest KW nr SL1S/00058765/0, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu o numerze 505/2 (pięćset pięć łamane przez dwa) obszarem wyznaczonym na załączniku graficznym do powołanego aktu, w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z działki gruntu o numerze 505/1 (pięćset pięć łamane przez jeden) i dostępu do drogi publicznej.

  W umowie sprzedaży, wyłoniony w przetargu Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 506/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 506/2, nr 507/3 i nr 507/4. Nabywca ten, w protokole z przetargu i umowie sprzedaży, zobowiązany będzie oświadczyć, że ww. stan faktyczny i prawny akceptuje, i że nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu do Województwa Pomorskiego.


  W odniesieniu do budynku użytkowego zlokalizowanego na działce nr 506/4 zawarte są następujące umowy:

  - umowa najmu lokalu o powierzchni 15,80 m2 dla potrzeb prowadzenia działalności finansowej, zawarta na czas oznaczony od dnia 21 lipca 2018 roku do dnia 20 lipca 2021 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości,

  - umowa najmu lokalu o powierzchni 21,70 m2 dla potrzeb prowadzenia działalności handlowej, zawarta na czas oznaczony od dnia 01 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2020 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości,

  - umowa najmu powierzchni komina o łącznej pow. 4 m2 dla potrzeb prowadzenia świadczenia usług przekazu sygnału internetowego, zawarta na czas oznaczony od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości,

  - umowa najmu lokalu o powierzchni 46,60 m2 dla potrzeb prowadzenia działalności handlowej, zawarta na czas oznaczony od dnia 01 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości.

  Działka nr 505/2 objęta jest umową najmu z przeznaczeniem na miejsca postojowe, zawartą na czas oznaczony od dnia 20 czerwca 2018 roku do dnia 31 maja 2021 roku, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości.

  Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia przetargu, umów najmu bądź dzierżawy całości lub części przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości.

  W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.


  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/463/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała Nr XLI/592/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku; Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 grudnia 2013 roku, poz. 4736) – działki nr 506/4 i nr 505/2 zlokalizowane są na terenie oznaczonym w planie symbolem 24-UZ – zabudowa usługowa – usługi opieki zdrowotnej, dopuszczalne inne usługi nieuciążliwe.

  Nieruchomości położone są na obszarze rewitalizacji, którego zasięg wskazano w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24 maja 2016 roku, poz. 1967).

  Przedmiotowe nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków (część budynku znajdująca się w północnej części działki nr 506/4 figuruje w gminnej ewidencji zabytków); nie są położone na obszarze parku narodowego, nie znajdują się w zakresie ochrony konserwatora przyrody, a na ich terenie nie ma pomników przyrody. Nieruchomości nie stanowią cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

  Nieruchomości nie są położone na obszarach: terenu górniczego; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1933); terenu zamkniętego w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).


  TERMIN PRZETARGU


  Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój nr 140.  CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 2 200 000,00 zł

  (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)

  plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży –

  liczony od kwoty będącej równowartością 5% ceny osiągniętej w przetargu


  WADIUM : 220 000,00 zł

  (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)


  MINIMALNE POSTĄPIENIE: 22 000,00 zł

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 09 kwietnia 2020 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

  Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku.

  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 16 października 2019 roku, II przetarg 29 stycznia 2020 roku.


  INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


  Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu

  Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178.  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  tel: 58 32 68 178
  dwm@pomorskie.eu


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7341_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  58 ... Pokaż numer