1 500 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 2277,24 m2, Piątnica Poduchowna

Piątnica Poduchowna (powiat łomżyński, gmina Piątnica), Czarnocka

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 500 000 PLN659 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 277,24 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Zarząd

  Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt

  spółki z o.o. w Bydgoszczy  ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, zwanej dalej „nieruchomością”, stanowiącej własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwanej dalej „Spółką”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 99/24 o powierzchni 1,5402 ha, położonej Piątnicy Poduchownej (18-421) przy ulicy Czarnockiej 56, w obrębie ewidencyjnym 0030 – Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00050887/6.

  Nieruchomość jest zabudowana obiektami inwentarskimi, magazynowymi, gospodarczymi, garażowo-warsztatowymi, budynkiem administracyjno-laboratoryjnym oraz budowlami. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie: energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe z sieci gminnej, kanalizacyjne od sieci gminnej.

  Nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica obszar nieruchomości oznaczony jest jako teren zabudowy produkcji zwierzęcej.  Cena wywoławcza – 1.500.000 zł

  Wadium – 150.000 zł

  Postąpienie – 15.000 zł  Aukcja odbędzie się w dniu 03.03.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (świetlica) 85-689 Bydgoszcz, ul. Zamczysko 9a.  Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

  Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Dariuszem Gawrońskim, tel. 606 282 291.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki nr 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 z dopiskiem „wadium – przetarg 03.03.2020”, najpóźniej do dnia 02.03.2020r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy podany w niniejszym ogłoszeniu. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Spółka zatrzymuje wadium, jeżeli: wpłacający wadium zrezygnuje z uczestniczenia w aukcji, żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, albo uczestnik aukcji, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, albo zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika aukcji. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni po odwołaniu albo zamknięciu aukcji.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest, poza zapłaceniem w terminie wadium, przed rozpoczęciem licytacji przedłożenie: 1) oświadczenia, że oferent akceptuje warunki przetargu, zapoznał się z sytuacją prawną i stanem faktycznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 2) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż na 3 miesiące przed datą aukcji), 3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, 4) oświadczenia, czy uczestnik aukcji występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających w ustawowej współwłasności małżeńskiej).  Aukcję przeprowadza się w formie licytacji. Po wywołaniu ceny, zgłoszeniu ceny wywoławczej przez uczestnika przetargu, uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny (włączając w to cenę wywoławczą), dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym że postąpienie nie może wynosić wartości mniejszej niż ustalona dla aukcji, może ona stanowić jedynie krotność ceny ustalonej dla aukcji. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie dokonuje przybicia ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała i której oferta została przyjęta przez Spółkę. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od terminu aukcji.  Podana kwota stanowi wartość netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  Cena nabycia nieruchomości powinna zostać zapłacona przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości podany zostanie oferentowi, który wygrał aukcję w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.  Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji i zmiany warunków aukcji, przed upływem terminu aukcji.  Kontakt:
  Mariusz Wykrzykowski
  tel: 602 254 549
  bydgoszcz@shiuz.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7336_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Mariusz Wykrzykowski
  602... Pokaż numer