103 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 194,53 m2, Brodnica

Brodnica

Ostatnia aktualizacja:

09 lis 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:103 000 PLN529 PLN / m2
 • Powierzchnia:194,53 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490)


  ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

  ogłasza

  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Śremskiego:


  Lp.: 1.

  Nr ewid. działki: 189/4

  Powierzchnia w m²: 1768

  Położenie nieruchomości: Brodnica ul. Główna 84

  Cena nieruchomości: 103.000,00 netto zł/ *

  Wadium w zł: 10.000,00

  Termin przetargu: 12.12.2019 r. godz. 10:00


  Lp.: 2.

  Nr ewid. działki: 189/5

  Powierzchnia w m²: 1734

  Położenie nieruchomości: Brodnica ul. Główna

  Cena nieruchomości: 52.000,00 netto zł/ **

  Wadium w zł: 5.000,00

  Termin przetargu: 12.12.2019 r. godz. 10:15


  * Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)

  ** Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)  Opis nieruchomości Lp. 1:

  Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji usługowej (dawna przychodnia zdrowia) położona jest w miejscowości Brodnica przy ul. Głównej 84. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany zielenią oraz w części utwardzony. Sąsiedztwo stanowi szkoła podstawowa, zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz działki niezabudowane. Na działce zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem płaskim, uzbrojony w instalacje energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 194,53m2. Budynek w przeważającej części jest nieużytkowany i stanowi pustostan. Umową najmu zawartą na czas nieoznaczony z osobą fizyczną objęte jest mieszkanie o powierzchni użytkowej 58,67m2. Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń określony został jako niski – budynek przeznaczony do remontu. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej (wodociąg i kanalizacja sanitarna), które stanowią przyłącze do budynku zlokalizowanego na nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnym działki 189/2.  Opis nieruchomości Lp. 2:

  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Brodnica przy ul. Głównej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej i graniczy z nieruchomością zabudowaną oznaczoną ewidencyjnym numerem 189/4. Kształt działki nieregularny. Teren jest niezabudowany, a uzbrojenie w zasięgu.  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

  Obszar na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczone ewidencyjnymi numerami działek 189/4 i 189/5 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. przedmiotowe działki oznaczone są jako tereny zabudowy usługowej.  Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zapisane są w księdze wieczystej numer PO1M/00034328/3, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.  Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Śremie, ul. Mickiewicza 17, pok. nr 15.  Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest wnieść wadium w gotówce najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019r. na konto Starostwa Powiatowego w Śremie nr: 31 1020 4027 0000 1002 1396 6611. Przy wpłacie wadium, w tytule należy wpisać: „Przetarg na zakup działki numer 189/4” lub „Przetarg na zakup działki numer 189/5”.

  Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.) jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej ustawie. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.

  Przetarg przeprowadzony będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

  Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty ewentualnego okazania granic lub wznowienia punktów granicznych ponosi nabywca.

  Z nieruchomościami objętymi sprzedażą można zapoznać się w terenie w dniu 5 grudnia 2019 r od godz. 13:30 do godz. 14:30.

  Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, treści umowy najmu oraz trybu, zasad i warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17, pok. nr 4, tel. 61 819 75 30.  Tel. 61-28-37-001, fax 61-28-29-321, e-mail starostwo@powiat-srem.pl, www.powiat-śrem.pl
  Kontakt:
  Starostwo Powiatowe w Śremie
  tel: 618197530
  starostwo@powiat-srem.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7115_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Starostwo Powiatowe w Śremie
  618... Pokaż numer