8 200 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 3545,5 m2, Szczecin

Szczecin

Ostatnia aktualizacja:

14 sie 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:8 200 000 PLN2 313 PLN / m2
 • Powierzchnia:3 545,50 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

  mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53,

  nr 6/2 obręb 1038, Śródmieście 38, oznaczonej w KW SZ1S/00081620/5  Gmina

  Obręb

  Nr działki

  Powierzchnia (ha)

  Nr KW

  Przeznaczenie w MPZP

  Cena wywoławcza (zł)

  Wadium (zł)

  Miasto Szczecin

  1038

  Śródmieście 38


  6/2


  0,1567


  SZ1S/00081620/5

  Brak MPZP, Studium – f. dominująca: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne;
  f. uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa


  8 200 000


  820 000  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/2, obręb 1038, gmina Miasto Szczecin zabudowana budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1.1038.53_BUD o powierzchni zabudowy 611 m2 i powierzchni użytkowej 3 006,40 m2, budynkiem laboratorium o identyfikatorze 326201_1.1038.55_BUD o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 142,10 m2, budynkiem gospodarczym o identyfikatorze 326201_1.1038.56_BUD o powierzchni zabudowy 17 m2 i powierzchni użytkowej 12 m2 oraz wiatą o identyfikatorze 326201_1.1038.57_BUD o powierzchni zabudowy 68 m2 i powierzchni użytkowej 68 m2. Od strony północno-wschodniej pod podwórkiem znajdują się dwukondygnacyjne piwnice o powierzchni użytkowej ok. 317m2.

  Opis budynku dydaktyczno-biurowego: Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedną kondygnację podziemną oraz poddasze w znacznej części nieużytkowe. Jest wolnostojący, podpiwniczony, z dachem stromym krytym dachówką i poddaszem w części użytkowym, wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Budynek posiada część frontową i oficynę połączoną z halą parterową laboratorium.

  Opis budynku laboratorium: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji stalowej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym płytami warstwowymi. Od strony północnej i zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi ściana wykonana z cegły.

  Opis wiaty stalowej: Wiata stalowa do nauki spawania wykonana z elementów stalowych z poszyciem z blachy stalowej.

  Opis budynku gospodarczego: Budynek gospodarczy wykonany jest z cegły, przykryty stropodachem żelbetowym. W budynku znajduje się wejście do piwnic dwupoziomowych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00081620/5 przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Działka położona jest w dzielnicy Śródmieście, w strefie centralnej miasta, na osiedlu Stare Miasto, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od strony północnej granicę działki stanowi ściana murowana piwnic i poprzez podwórko zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z garażami. Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecin teren położony jest w jednostce planistycznej S.S.05 o funkcji dominującej: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa.

  Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty strefą prawnej ochrony konserwatorskiej (wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1, decyzją z dnia 28.11.1952 r.).  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 200 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych).

  Wadium: 820 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych).

  Cena netto = brutto.

  Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w momencie wszczęcia postępowania, podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z poźń. zm.).

  Zbycie nieruchomości następuje pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ prawa pierwokupu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529).

  Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) oraz art. 3 ust. 1 pkt 10 art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).

  Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania przedmiotu przetargu Kupującemu najpóźniej: w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek dydaktyczny, budynek gospodarczy i wiata; w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek pawilonu montażu maszyn, przy czym do czasu przekazania Sprzedający zobowiązuje się ponosić wyłącznie koszty eksploatacyjne dotyczące korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, jednakże nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości do czasu ich wydania Kupującemu. Kupującemu nie przysługuje od Sprzedającego wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, w pokoju nr 70, o godz. 10.00.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Akademii Morskiej w Szczecinie, PEKAO S.A. nr 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na dowodzie „Wadium – przetarg ul. Podgórna”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 15.10.2019 r.

  2. Oferenci są związani z ofertą przez okres 6 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert.

  3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie.

  4. Kryterium: 100% cena.

  5. Wybór najkorzystniejszej oferty: przetarg uznaje się za ważny, jeżeli w przetargu pisemnym wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

  6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Uczelni i podpisanej w następujący sposób:

  „Oferta na sprzedaż nieruchomości - Podgórna nr 51-53” oraz: „Nie otwierać przed dniem 15.10.2019 r. godz. 10.00”.

  7. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wraz z dokumentami, wskazanymi w Regulaminie) należy składać lub przesłać na adres: Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do 15.10.2019 r. do godziny 9.45.

  8. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości.

  9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie, udostępnionym w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 70 oraz na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6.

  10. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, w tym uzgodnienie terminu na oględziny obiektu, można uzyskać w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 70 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: administracjaag@am.szczecin.pl.

  11. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

  12. Informację o zamiarze zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6, w MonitorUrzędowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Uczelni.

  13. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Uczelni z tego tytułu.  Kontakt:
  Akademia Morska w Szczecinie
  tel: 91 48 09 331
  administracjaag@am.szczecin.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6909_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Akademia Morska w Szczecinie
  91 ... Pokaż numer