228 600 PLN

Obiekt na sprzedaż, 1104,43 m2, Jastrzębniki

Jastrzębniki (powiat nowotomyski, gmina Opalenica)

Ostatnia aktualizacja:

12 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:228 600 PLN207 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 104,43 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży:

  1/ zabudowanej nieruchomości gruntowej w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica KW PO1N/00019579/7 za cenę przekraczającą 228.600,- zł

  2/ udziału ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Wolsztynie, ul. Lipowa 26 KW PO1E/00014516/4 za cenę przekraczającą 97.025,- zł

  3/ środków trwałych zabezpieczonych na nieruchomości w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica za cenę przekraczającą 54.354,- zł

  Pisemną ofertę zakupu wraz z oferowaną ceną składać należy na adres: 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy – dot. nieruchomości oraz dwóch tygodni – dot. ruchomości od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem oferta XI GUp 88/17/IV. Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 11 do 15 pod nr tel. 696 189 744.  Sygn. akt XI GUp 88/17

  Regulamin sprzedaży z wolnej ręki składników masy upadłości dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą : Mariusz Lipka Indywidualna Praktyka Lekarska w upadłości likwidacyjnej 63-900 Rawicz, ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 4B, lok. 3, NIP 843 13 29 944, REGON 411426643:  1. Oferty na zakup należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12 w terminie dwóch miesięcy - dotyczy nieruchomości oraz w terminie dwóch tygodni – dotyczy ruchomości od daty ukazania się obwieszczenia w prasie i na portalach internetowych do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż składników masy upadłości, sygn. akt XI GUp 88/17”.

  2. Przedmiotem sprzedaży są wchodzące w skład masy upadłości :

  1/ nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym za cenę przekraczającą 228.600,00 zł, położona w m. Jastrzębniki 71, gm. Opalenica dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu - Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PO1N/00019579/7

  2/ udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za cenę przekraczającą 97.025,00 zł, położonej w Wolsztynie, ul. Lipowa 26, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie - Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PO1E/00014516/4,

  3/ środki trwałe zabezpieczone na nieruchomości położonej w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica za cenę przekraczającą 54.354,00 zł.

  3. Każda oferta winna zawierać:

  - dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,

  - w przypadku przedsiębiorców- wypisy z właściwych rejestrów,

  - oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, określoną kwotowo z podaniem czy jest to cena netto czy brutto,

  - proponowany termin i sposób zapłaty (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, gdyż w takim terminie musi być zawarta umowa, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy),

  - potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 30% wartości ceny wywołania oferowanych do sprzedaży składników masy upadłości na konto masy upadłości w Santander Bank POLSKA S.A., nr rachunku: 94 1090 1418 0000 0001 3476 8467 liczy się data uznania rachunku bankowego

  - dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jej reprezentacji,

  - oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,

  - oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty,

  - w przypadku osób fizycznych oświadczenie o pozostawieniu lub nie we wspólności majątkowej małżeńskiej,

  - każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

  - wszystkie strony ofert, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

  - każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

  - poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/ osoby/podpisujące ofertę,

  -ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu,

  -oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży ,

  - zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych ze sprzedażą upadłego przedsiębiorstwa oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

  - koperta lub opakowanie powinno być opisane „Sprzedaż składników masy upadłości o sygn. akt XI GUp 88/17”.

  -oferty wysłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres:

  Kancelaria Syndyka Masy Upadłości

  ul. Chwaliszewo 15\16, lok. 12, 61-105 Poznań  4. Warunkiem przystąpienia jest wpłata wadium w wysokości 30% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank POLSKA S.A., nr rachunku 94 1090 1418 0000 0001 3476 8467. W terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert. - liczy się data uznania rachunku bankowego

  - Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

  - Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które uznano na rachunku Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert do godziny 12:00.

  - Wadium wpłacone przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom zostanie zwrócone przez Syndyka w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza , bez oprocentowania, na wskazany w ofercie rachunek.

  - Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości, jeżeli:

  a) oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na warunkach, terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego,

  b) zawarcie umowy kupna sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

  5. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy sprzedaż zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  6. Oferty należy przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Przemysława Stefańskiego, 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 najpóźniej w terminie uprzednio wskazanym.

  Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpoznawania.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia następnego po upływie terminu ich składania o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Poznaniu, przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12.

  Otwarcie ofert jest jawne.

  8. Sędzia komisarz zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży bez podania przyczyny.

  9. Wyboru oferty dokonuje Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza w trybie przepisów Prawa Upadłościowego.

  10. O wyborze oferty przez Sędziego Komisarza syndyk niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów.

  Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony także o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży, przy czym umowa ta musi być zawarta w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

  11. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę , przekraczającą cenę wywoławczą – powiększoną o obowiązujący w dacie zakupu podatek VAT.

  12. W przypadku braku zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza wyboru oferty, dokonanego przez Syndyka, traktuje się ofertę jako nie wybraną.

  Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

  Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu w tym przypadku wadium bez odsetek w terminie 14 dni od dnia rozstrzygania przetargu.

  Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

  13. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej lub zbliżonej ceny syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.

  14. Osoby zainteresowane przedmiotem sprzedaży mogą dokonać jego oględzin w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem. Warunki sprzedaży składników masy upadłości udostępnione są w Kancelarii Syndyka.

  Materiały o stanie prawnym, technicznym poszczególnych składników masy upadłości udostępniane będą oferentom odpłatnie i przesłane na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną po uiszczeniu na podany powyżej rachunek bankowy masy upadłości kwoty 100,- zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy z oferowanych do sprzedaży składnik masy upadłości.

  Szczegółowe informacje pod numerem tel. 696 189 744.

  15. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

  16. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z warunkami sprzedaż ustalonymi przez Syndyka i akceptuje je bez zastrzeżeń.

  17. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z informacjami o stanem prawnym, wycenami, dokumentacją, a w szczególności operatami szacunkowymi sporządzonymi przez Rzeczoznawcę Majątkowego, mgr inż. Macieja Wituskiego z dnia 5 i 14 czerwca 2017 r. oraz sporządzonymi przez biegłego sądowego wycenami wartości rynkowej ruchomości z 3 lipca 2017 r. dokonał ich oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do ich stanu technicznego, prawnego ani jakości.

  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.  Kontakt:
  Syndyk Przemysław Stefański
  tel: 696 189 744
  stefanski.radcaprawny@op.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6765_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Syndyk Przemysław Stefański
  696... Pokaż numer