1 769 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 2068,65 m2, Toruń

Toruń, Marii Skłodowskiej-Curie

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 769 000 PLN855 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 068,65 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Nieruchomość na sprzedaż przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu  PGE Energia Ciepła S.A. ogłasza sprzedaż w trybie negocjacji.  Przedmiot sprzedaży

  Prawo własności zabudowanych gruntów położonych we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, w pobliżu skrzyżowania z ul. Wschodnią, dla którego w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta TO1T/000030929/7.

  Do 2006 r. teren ten stanowił własność PEC Toruń Sp. z o.o.

  W skład nieruchomości wchodzi prawo własności gruntu o łącznej powierzchni 7.058 m2, opisanego geodezyjnie jako działki nr 166/5 (obręb 44, pow. 6.368 m2), 165/1 (obr. 44, pow. 347 m2), 168/1 (obr. 44, pow. 118 m2), 144/4 (obr. 49, pow. 225 m2), udział we współwłasności działki nr 206/12 (obr. 44, pow. 489 m2, TO1T/00106146/8) wynoszący 517/585 (teren kolejowy zamknięty) oraz udział wynoszący 2/3 we współwłasności działki nr 149/3 (obr. 49, pow. 49 m2, TO1T/00105870/5).

  Teren nieruchomości posiada dostęp do ul. M. Skłodowskiej – Curie od strony południowej, istniejącą drogą dojazdową, poprzez działki nr 144/3, 149/1, 149/2, 150, 322, 323, 321, 320/1, 320/2 (wszystkie w obr. 49), które do dnia 19.12.2018 r. stanowiły współwłasność PGE Toruń S.A. W dniu 13.12.2018 r., wskutek wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji nr 23/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu”, działki przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Toruń. W trakcie i po zakończeniu ww. inwestycji dostęp do nieruchomości będzie się odbywał poprzez działki nr 202/2, 203, 169/8, 206/13, 206/7, 206/10, 166/11 (wszystkie w obrębie 44), w sposób przedstawiony na załączniku nr 5.

  Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy przemysłowej. Od strony północnej przebiega linia kolejowa. Kompleks działek tworzy kształt nieregularny, wydłużony, układ hipsometryczny płaski. Nieruchomość posiada dogodny dostęp do uzbrojenia technicznego w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą. Teren działek zabudowany jest budynkami i budowlami przemysłowymi. Wokół budynku place utwardzone masą asfaltową. Ogrodzenie z przęseł z siatki ogrodzeniowej mocowanych na słupkach stalowych, oświetlenie latarniami na słupach żelbetowych.  OPIS TECHNICZNY BUDYNKÓW.

  Budynek biurowo-warsztatowy:

  Parametry budynku:

  • powierzchnia użytkowa - 1871,65 m²

  • powierzchnia zabudowy - 1700,0 m²

  Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwubryłowy, w części biurowej piętrowy, w części warsztatowej parterowy. Część biurowa o konstrukcji tradycyjno-uprzemysłowionej, część warsztatowa o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej, prefabrykowanej z wypełnieniem murowanym. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., telefoniczną i alarmową.

  Budynek wiaty magazynowej:

  Parametry budynku:

  • powierzchnia użytkowa – 135,0 m²

  • rok budowy - 1982

  Budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalację elektryczną.

  Budynek magazynu gazów:

  Parametry budynku:

  • powierzchnia użytkowa – 62,0 m²

  • rok budowy - 1982

  Budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony w instalację elektryczną.


  Przeznaczenie nieruchomości

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, który w większości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 1032/2006 Rady Miejskiej Miasta Torunia z dnia 18.05.2006 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako: „Obszary usług”.

  Zamierzenia inwestycyjne na tym terenie realizowane mogą być jedynie w drodze procedury przewidzianej dla obszarów nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a wiec na podstawie wniosku o warunkach zabudowy (WZ), zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z późn. zm. (Art. 61 pkt 1).

  Działki położone w obrębie 49 tj. nr 144/4, 149/3, są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej w Toruniu obowiązującym na podstawie Uchwały nr 112/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011 r. Działki te znajdują się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 51.08-U5, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi oraz jako dopuszczalne: produkcja, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

  Dodatkowo cała nieruchomość znajduje się w zasięgu inwestycji miejskiej pn.: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu”.


  Obciążenia nieruchomości

  Nieruchomość wolna jest od obciążeń innych aniżeli wymienionych w dziale III KW nr TO1T/000030929/7. Pomieszczenia w budynku biurowo-warsztatowym i budynek wiaty magazynowej są przedmiotem umów najmu i dzierżawy.


  Informacja o przetargu

  Siedziba i adres Zbywcy:

  - PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000021671. NIP 879-017-06-62. Kapitał zakładowy w całości opłacony 39 044 129,- zł.

  Miejsce składania pisemnych zgłoszeń przystąpienia do negocjacji:

  - osobiście w sekretariacie PGE Toruń S.A. w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, pisemnie na ten sam adres, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: marcin.gzyl@gkpge.pl.

  Termin prowadzenia negocjacji:

  - negocjacje prowadzone będą po otrzymaniu zgłoszenia przystąpienia do negocjacji. O dacie i godzinie spotkania negocjacyjnego uczestnicy będą informowani odrębnie.

  Miejsce prowadzenia negocjacji:

  - sala konferencyjna Budynku Zarządu PGE Toruń S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.

  Cena z ostatniego przetargu:

  - 1 769 000,00 zł netto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

  Informacja o podatku VAT:

  - do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

  Kryteria oceny ofert:

  - cena.

  Informacje o ustanowieniu przy sprzedaży ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości:

  - w umowie sprzedaży zostaną ustanowione nieodpłatnie, nieograniczone w czasie, służebności przesyłu na podstawie art. 305[1] Kodeksu cywilnego, polegające na prawie dostępu i korzystania z pomieszczenia węzła cieplnego oraz sieci infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu odpowiedniego pasa eksploatacyjnego, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa spółki pod firmą PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu i pozostających jej własnością (dokładna treść zostanie podana w umowie sprzedaży).

  Zgłoszenie przystąpienia do negocjacji

  w szczególności powinno zawierać co najmniej:

  a) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  b) datę sporządzenia zgłoszenia,

  c) oświadczenia Oferenta o:

  zobowiązaniu do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych, stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza przysięgłego (w przypadku podmiotu nieposługującego się językiem polskim),
  zapoznaniu się z warunkami sprzedaży określonymi w niniejszym Zaproszeniu do negocjacji oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  zobowiązaniu do ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności wskazanych przez sprzedającego,
  wyłączeniu odpowiedzialności Zbywcy w zakresie wszelkich roszczeń bez względu na ich podstawę prawną, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub związanych z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy, które to roszczenia mogłyby wynikać z potencjalnego zanieczyszczenia nieruchomości, w szczególności zanieczyszczenia mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska,
  d) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

  e) odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz inne dokumenty, w tym pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

  Termin zawarcia umowy z nabywcą:

  - zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki PGE Toruń S.A.

  Termin i zasady okazania nieruchomości:

  - okazanie nieruchomości nastąpi po uprzednim umówieniu terminu.


  Dodatkowe zastrzeżenia:

  Nabywca zobowiązany jest do:

  zapoznania się z treścią dokumentacji sprzedażowej i warunkami sprzedaży;
  zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę;
  zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży;
  poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży.
  Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz o warunkach sprzedaży jest: Marcin Gzyl tel. +48 12 620 9528, adres e-mail: marcin.gzyl@gkpge.pl

  oraz Bartosz Kawa tel. +48 12 620 9665, adres e-mail: bartosz.kawa@gkpge.pl

  Dodatkowo z pełną treścią dokumentacji dotyczącej Nieruchomości można się zapoznać na stronie internetowej PGE Energia Ciepła S.A.

  https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/123223/sprzedaz-w-trybie-negocjacji-prawa-wlasnosci-gruntu-dzialek-nr-166-5-165-1-168-1-144-4-wraz-z-zabudowaniami-polozonego-w-toruniu-przy-ul-m-sklodowskiej-curie-41-1

  oraz w siedzibie krakowskiego oddziału PGE Energia Ciepła S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1 lub w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w siedzibie PGE Toruń S.A.  Mapa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1617
  Budynek biurowo-warsztatowy - rzut parteru: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1618
  Budynek biurowo-warsztatowy - rzut I piętra: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1619
  Budynek warsztatu - dokumentacja fotograficzna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1620  Kontakt:
  PGE Energia Ciepła S.A.
  tel: +48 12 620 9528
  marcin.gzyl@gkpge.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6763_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  PGE Energia Ciepła S.A.
  +48... Pokaż numer