10 100 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 3306,35 m2, Warszawa

Warszawa, Erazma Ciołka

Ostatnia aktualizacja:

16 maj 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:10 100 000 PLN3 055 PLN / m2
 • Powierzchnia:3 306,35 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Syndyk masy upadłości Zakładów Lamp Profesjonalnych przedsiębiorstwa państwowego w upadłości w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Erazma Ciołka 8 w Warszawie obejmującego działkę ewidencyjną nr 66/2 z obrębu 6-06-08 o obszarze 0,1979 ha, oraz stanowiących odrębną własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA4M/00430520/9, w trybie określonym Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym, na warunkach określonych w Warunkach przetargu.

  Cena wywoławcza w przetargu wynosi kwotę netto 10 100.000,00 zł (dziesięć milionów sty tysięcy złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, tj. kwotę brutto 12 423 000,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Górskiego w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 13 lok. 100 (I piętro).

  Warunki przetargu, Operat szacunkowy, dokumenty dotyczące stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, w szczególności spraw komunalizacji i uwłaszczenia tej nieruchomości, są udostępnione do wglądu w siedzibie Zakładów Lamp Profesjonalnych przedsiębiorstwa państwowego w upadłości w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 118, e-mail: zlp@onet.pl, tel. nr 22 837 60 00, 509 543 949.

  Zainteresowani powinni składać oferty pisemne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Górskiego, 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 100, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data stempla pocztowego), pod rygorem odrzucenia oferty.

  Oferent powinien w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. wpłacić na rachunek Zakładów Lamp Profesjonalnych w Warszawie nr rachunku 60 1500 1911 1219 1033 2547 0000 wadium w kwocie brutto 1 242 300,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

  Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całej ceny sprzedaży w sposób i w terminie wskazanym w Warunkach przetargu, lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w Warunkach przetargu z przyczyn pozostających po jego stronie.

  Syndyk ma prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, oraz do jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.  Kontakt:
  Syndyk Maciej Pasek
  tel: 22 837 60 00, 509 543 949
  zlp@onet.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6693_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Syndyk Maciej Pasek
  22 ... Pokaż numer