14 200 PLN

Dom na sprzedaż, 113,23 m2, Kowary

Kowary, Ogrodowa

Ostatnia aktualizacja:

11 cze 2021Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:14 200 PLN125 PLN / m2
 • Powierzchnia:113,23 m2
 • Pow. działki:131,58 m2
 • Pokoje:3

Dodatkowe:

   Opis:

   ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021

   BURMISTRZA MIASTA KOWARY

   z dnia 10 czerwca 2021 r.

   w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w budynkach mieszkalno- użytkowych przy ul. 1 Maja 76, ul. Jeleniogórskiej 5,7, ul. Łomnickiej 9 i 9a oraz udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 76,5% w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej nr 43.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ze zm. ), art. 35, 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., Dz. U. poz. 1990 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje:

   §1

   Ogłasza I (pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie :

   1.Lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 76 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 271 ( obręb 0001 ) o pow. 0,0352 ha, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

   2.Lokalu użytkowego położonego położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5,7 wraz z udziałem w działce gruntu numer 255/1 ( obręb 0001 ) o pow. 0,0540 ha, opisanego w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

   3.Lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Łomnickiej 9 i 9a wraz z udziałem w działce gruntu numer 96/2 ( obręb 0001 ) o pow. 0,2010 ha, opisanego w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

   4.Udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 76,5% w budynku mieszkalnym położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej 43 wraz z udziałem wynoszącym 76,5% w prawie własności działki gruntu numer 321/1 ( obręb 1, a.m. 8 ) o pow. 0,0172 ha, opisanego w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

   §2

   Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z 2014 Dz. U. poz. 1490 ze zm.).   §3

   Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.   §4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Kowary, dnia 10 czerwca 2021 r.   Załącznik Nr 4

   do Zarządzenia Nr 0050.87. 2021

   Burmistrza Miasta Kowary

   z dnia 10.06.2021 r.   OGŁOSZENIE

   o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 76,5% w budynku mieszkalnym położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej nr 43 wraz z udziałem wynoszącym 76,5 % w prawie własności działki gruntu numer 321/1 ( obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 0,0172 ha, który odbędzie się w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A.   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 09.04.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 10.04.2021 r. do dnia 01.05.2021r. oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

   Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.06.2021r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 11.06.2021 r. do 11.07.2021 r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.   1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

   Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 321/1 (obręb 0001, a.m. 8) o pow. 0,0172 ha położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej nr 43.   2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

   Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00039483/9.   3.Opis nieruchomości:

   Udział Gminy Kowary wynoszący 76,5% w budynku mieszkalnym oraz udział oraz w prawie własności działki gruntu nr 321/1 ( obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 0,0172 ha, położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej nr 43.

   Działka płaska o kształcie odpowiadającym rzutowi budynku w całości zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka położona jest w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka położona jest w zasięgu wszystkich mediów tj. energii elektrycznej, wody, kanalizacji gazu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

   Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym w zabudowie półzwartej, częściowo podpiwniczonym, od strony północno- wschodniej budynek posiada piętrową dobudówkę. Stan techniczny budynku zły wynikający z naturalnego zużycia poszczególnych elementów jak również na skutek działania wody opadowej i wilgoci, porażenia przez pleśnie i szkodniki, brak wyposażenia i instalacji. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 148,03 m2. W budynku dotychczas wyodrębniony został jeden lokal mieszkalny z osobnym wejściem stanowiący odrębną nieruchomość lokalową z udziałem wynoszącym 23,5%, który jest własnością osoby fizycznej. Powierzchnia użytkowa budynku wynikająca z przypadającego udziału Gminy Kowary wynosi 113,23 m2, powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału Gminy Kowary wynosi 131,58 m2.   4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

   Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B.1, przyjętym Uchwałą Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 124.06.2018 r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 6.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy mieszkalno - usługowej.   5.Forma sprzedaży:

   na własność   6.Cena wywoławcza udziału w nieruchomości budynkowej : 14.200,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100 ).

   ( Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ).   7.Wysokość wadium 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100).   8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.   9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

   Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.   Uwagi:

   Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

   1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 11.06.2021 r. do dnia 11.07.2021 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie.

   2.Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

   3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie :dwa tysiące złotych 00/100 ), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 09 lipca 2021r.

   Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

   4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

   5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

   8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

   9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

   10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).   Kontakt:
   Urząd Miasta Kowary
   tel: 75 64 39 228
   bok@kowary.pl


   Numer ogłoszenia: 0043075-S-5682_3186_ODS
   • Zgłoś błąd
    • Ogłoszenie nieaktualne
    • Błędny adres
    • Błąd w opisie
    • Publikowane wielokrotnie
    • Inny
   Bezpośrednio
   Urząd Miasta Kowary
   75 ... Pokaż numer
   Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.