1 400 000 PLN

Działka inwestycyjna na sprzedaż, 25176 m2, Malinie

Malinie (powiat mielecki, gmina Tuszów Narodowy)

Ostatnia aktualizacja:

11 wrz 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 400 000 PLN56 PLN / m2
 • Powierzchnia:25 176 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:inwestycyjna

  Opis:

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Syndyk masy upadłości F.H.U.P „WIBO-Recykling” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Maliniu w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V 1 GUp 9/14 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. jako całości (z wyłączeniem prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej objętej księgą wieczystą nr TB1M/00029457/2 położonej w Borkach Nizińskich gm. Tuszów Narodowy o powierzchni 1,05 ha, ciągnika siodłowego nr rej. RZ4409C, naczepy z ruchomą podłogą nr rej. RZ0550P, ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych upadłego, należności powstałych po ogłoszeniu upadłości dłużnika), na które składają się w szczególności następujące elementy: 1/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą TB1M/00043656/1 położonej w miejscowości Malinie o powierzchni 2,5176 ha zabudowanej stanowiącymi przedmiot odrębnej własności budynkami oraz urządzeniami szczegółowo wymienionymi w wycenie przedsiębiorstwa z dnia 24.08.2017r., 2/ ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisanych w wycenie przedsiębiorstwa z dnia 24.08.2017r. Cena wywoławcza wynosi 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Sprzedaż w/w przedsiębiorstwa nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa sygn. akt V 1 GUp 9/14 – nie otwierać” na adres: Biuro Syndyka Macieja Szarka, ul. A. Mickiewicza 52, 39-300 Mielec do dnia 01 października 2019r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 280.000,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1846 0041 3000 0001 - w terminie do dnia 01 października 2019r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 02 października 2019r. o godz. 13:30, sala 113. Wyboru oferty dokona syndyk. Notarialna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 3(trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego – Komisarza po uprzednim dokonaniu płatności pozostałej do uiszczenia ceny nabycia przedsiębiorstwa oraz po stwierdzeniu braku jakichkolwiek innych zaległych zobowiązań oferenta w stosunku do masy upadłości. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

  Operat szacunkowy dostępny jest w Sądzie Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa oraz w Kancelarii Syndyka w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. +48600804368). Szczegółowe warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.dppr-szarek.pl w zakładce „Upadłości i Restrukturyzacje”. Przedsiębiorstwo można oglądać w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 również po uzgodnieniu dogodnego terminu z syndykiem masy upadłości.

  Kontakt:
  Syndyk Maciej Szarek
  tel: +48600804368
  syndyk@dppr-szarek.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-24370_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Syndyk Maciej Szarek
  +48... Pokaż numer