279 000 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 2049 m2, Ruda Śląska

Ruda Śląska, Kochłowice, Siewna

Ostatnia aktualizacja:

17 lip 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:279 000 PLN136 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 049 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Prezydent Miasta Ruda Śląska

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicah przy ul. Siewnej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

  1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2049 rn 2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Siewnej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą dziatki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 2243/22 0 powierzchni 1058 m 2 oraz 2244/22 0 powierzchni 991 m 2 , zapisane na k.m.3, obręb Kochłowice, użytek „Bp”, KW nr GL I SI 00006532/8.

  W dziale III KW nr GLIS/00006532/8 figuruje wpis. Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26.06.2019 r.

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 , ww. dziatki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 27MNll).

  Na zbywanych dziatkach została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wewnętrznej 100 KDD. Ponadto działka nr 2244/22 znajduje się częściowo w pasie terenu o szerokości od 50 do 150 m wokół cmentarza. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenu oznaczonego symbolem 27MNll.

  Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, jest porośnięta dziko rosnącą roślinnością (duże zadrzewienie i zakrzewienie). Na dziatkach znajduje się rów melioracyjny.

  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej (północna część dziatki nr 2243/22) oraz do gminnej drogi wewnętrznej stanowiącej przedłużenie drogi publicznej (obie dziatki). Przejazd przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na nieruchomości nr 2253/22, może się odbywać na zasadach ogólnych, W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.  Zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2068), obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Siewnej. Lokalizacja obiektów budowlanych winna również respektować wyznaczone w miejscowym planie nieprzekraczalne linie zabudowy.

  Przez nieruchomość przebiega rów (urządzenie wodne), w związku z czym wszelkie prace z nim związane wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

  W rejonie ww. nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

  * wodociągowa o średnicy 90 mm ułożona wzdłuż ulicy Siewnej, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

  * kanalizacyjna - kanał o średnicy 200 mm ułożony WZdtUŻ ulicy Siewnej, do którego można odprowadzać ścieki bytowe, kanalizacja deszczowa - kanał o średnicy 1000 mm, będący własnością Miasta, ułożony w sąsiedztwie; wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu, na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego; w przypadku braku warunków zagospodarowania tych wód w granicy własnej nieruchomości odbiornikiem wód deszczowych może być opisana kanalizacja; w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć retencjonowanie wód opadowych; na przewodzie odprowadzającym wody opadowe do odbiornika, w granicy własnej nieruchomości należy zabudować regulator przepływu wód.

  Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione.

  Wzdłuż przewodów wod•kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

  Rozwiązanie gospodarki wodnościekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;

  * elektroenergetyczne; istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych, - gazowa najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg niskiego ciśnienia DNI 10 PE posadowiony w ulicy Siewnej.

  Na zbywanym terenie brak jest infrastruktury ciepłowniczej, nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać zabudowy.

  Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda zbywana nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK RUDA ruch Halemba, w rejonie, w którym do 2041 roku nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na przedmiotową nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji. W okresie do 2041 roku nie prognozuje się wystąpienia wpływów projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu planowanej inwestycji budowlanej: ze względu na wskaźniki deformacji EmaxsO,O mm/m, Tma (0,0 mm/m, Rmirp •km, nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego; prognozowane obniżenia terenu mogą wynosić WmaF0,0 m; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej GSIS - 20173) przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 300 mm/s2 ; stosunki wodne mogą ulec zmianie; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości. W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie występują złoża innych kopalin.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń do zbycia nieruchomości w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

  Usunięcia drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 05.1 1 .2018 r. Utrzymanie czystości i porządku na zbywanej działce oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

  Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

  Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich na przedmiotowym terenie. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach - w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

  Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.223) z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostaw mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

  Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 279. 000,00 zł.

  Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  2. Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10:00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, płac Jana Pawła Il 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  a) dokonanie w terminie do dnia 22.08.2019 r. wpłaty wadium w wysokości: 14.000,00 zł, z dopiskiem "wadium - ul. Siewna” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8:00-16:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;

  b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

  - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

  - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 27MNll,

  - pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

  - aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

  - notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

  - pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

  - pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowych nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), - dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową,

  - pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  - pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi: 2.790,00 zł.

  Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

  4. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

  5. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

  6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

  7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do:

  a) uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie do uzbrojenia terenu dla zapewnienia docelowej funkcji inwestycji oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

  b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

  c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

  Nabywca zobowiązany jest również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych).

  Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

  Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  Kontakt:
  Urząd Miasta Ruda Śląska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223)
  tel: 032/ 244-90-56
  promocja@rudaslaska.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23760_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Ruda Śląska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223)
  032... Pokaż numer