446 400 PLN

Działka inwestycyjna na sprzedaż, 2624 m2, Stalowa Wola

Stalowa Wola, Solidarności

Ostatnia aktualizacja:

13 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:446 400 PLN170 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 624 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:inwestycyjna

  Opis:

  O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

  MGL-III.6840.35.2019  PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

  na podstawie:

  1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),

  2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

  3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LXXVI/1009/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr LXXVI/1005/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

  4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 287/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej  ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Stalowej Woli


  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 9, sala nr 15, dnia 20 sierpnia 2019 roku godz. 10.00


  2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, numer NIP, oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty prawem wymagane. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

  3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 13 sierpnia 2019 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola.

  4. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  6. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  7. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

  9. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

  10. Działka nr 26/95 obręb 6-Hsw, Lasy Państwowe zbywana jest wraz z drzewostanem.

  11. Działka nr 26/95 - użytek Ls wymaga wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej należy uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

  12. Lasom Państwowym służy prawo pierwokupu działki nr 26/95 na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zmianami).

  13. Sposób zagospodarowania nieruchomości określają w/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stalowej Woli. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem: http//.bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

  14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

  15. Przez działkę nr 26/95 przebiegają kable elektroenergetyczne (2eNA), gaz ( gsD100) i woda (wo225).

  Zgodnie z zapisem w w/w planie miejscowym zabudowa na działce nr 26/95 nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu.

  16. Przez działkę nr 26/86 przebiega kanalizacja sanitarna (ks200), woda (wo225) i kabel telekomunikacyjny.

  17. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20 września 2018 r.

  18. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

  19. Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  20. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Tygodniku Sztafeta i w Monitorze Urzędowym.

  21. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 0-15 6433455.  PREZYDENT MIASTA

  STALOWEJ WOLI  Kontakt:
  Urząd Miasta Stalowa Wola
  tel: (15) 643 34 55
  um@stalowawola.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23469_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Stalowa Wola
  (15... Pokaż numer