913 613 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 11186 m2, Żabieniec

Żabieniec (powiat piaseczyński, gmina Piaseczno)

Ostatnia aktualizacja:

16 maj 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:913 613 PLN82 PLN / m2
 • Powierzchnia:11 186 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

  IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU PUBLICZNYM

  PISEMNYM NA NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

  ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  w pisemnym przetargu, prowadzonym na podstawie § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993 nr 97, poz. 443.), na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.  1 Sprzedający :

  1.1 Sprzedającym jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000095026, telefon: + 48 89 524 01 71, fax: +48 89 524 05 05, http://www.infish.com.pl/.

  1.2 Prowadzącym przetarg jest jednostka organizacyjna Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno,  2 Przedmiot przetargu:

  2.1 sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 20/12, o pow. 11186 m², położonej w m. Żabieniec, gm. Piaseczno, księga wieczysta KW Nr WA5M/00420689/5 w Sądzie Rejonowym w Piasecznie,

  - cena wywoławcza netto 913.613,00 (dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset trzynaście 00/100) PLN,

  - wadium 91.361,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 00/100) PLN.  3 Oferty

  3.1 Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno, lub przesłać ją na ten adres listem poleconym lub kurierem (liczy się data otrzymania przesyłki przez Prowadzącego przetarg), w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg działka nr 20/12”.

  3.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.

  3.3 Oferta powinna zawierać:

  3.3.1 imię i nazwisko składającego ofertę lub firmę, adres lub siedzibę składającego ofertę,

  3.3.2 oferowaną cenę,

  3.3.3 oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

  3.3.5 dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu,

  3.3.6 dowód wpłaty wadium.

  3.4 Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub pełnomocnika (należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej).

  3.5 Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

  3.6 Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

  3.7 Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena, nie niższa niż cena wywoławcza.

  3.8 Wszystkie złożone oferty wiążą do dnia wyboru oferenta w przetargu pisemnym lub do zamknięcia przetargu bez wyboru ofert, a w razie kontynuowania przetargu w formie ustnej zgodnie z pkt 12.5 niniejszego Regulaminu, oferty biorące udział w tej formie przetargu wiążą do momentu przybicia.

  3.9 Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, prowadzącemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, lub prawo kontynuowania przetargu pomiędzy tymi oferentami w formie licytacji (przetargu ustnego). W tym ostatnim wypadku Prowadzący przetarg powiadomi tych oferentów o terminie licytacji.

  3.10 Prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.  4 Wadium

  4.1 Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego nr 14 2030 0045 1110 0000 0046 9430 podając jako tytuł przelewu: wadium i numer działki.

  4.2 Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia składania ofert. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Instytutu.

  4.3 Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

  4.4 Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano, od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.  5 Oglądanie nieruchomości, dodatkowe informacje

  1. Sposób uzyskania dodatkowych informacji oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przetargu określa Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Prowadzącego przetarg, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon: + 48 227562087 oraz na stronie internetowej http://www.infish.com.pl/.  Oświadczenie oferenta: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1845
  Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1846
  Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1847  Kontakt:
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
  tel: + 48 22 7562087
  e.jozefczyk@infish.com.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23141_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
  + 4... Pokaż numer