221 400 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 1381 m2, Kraśnik

Kraśnik

Ostatnia aktualizacja:

15 mar 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:221 400 PLN160 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 381 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

  o g ł a s z a

  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku, obręb Kwiatkowice


  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku, obręb Kwiatkowice w ewidencji gruntów oznaczonych nr:
  - 61/23 o pow. 0,1381 ha,
  - 61/24 o pow. 0,1170 ha,
  - 61/26 o pow. 0,1165 ha,
  - 61/27 o pow. 0,1163 ha,
  dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00035984/5.  1. Działka nr 61/23 położona jest przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 – ul. Przemysłowej i ul. Kwiatkowickiej. Bezpośredni wjazd na nieruchomość odbywa się z ul. Kwiatkowickiej o nawierzchni asfaltowej. Od strony północno - zachodniej działka graniczy z drogą krajową wzdłuż, której dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zakłady handlowo - usługowe (skład materiałów budowlanych, wulkanizacja, zakład krawiecki). Od strony północno - wschodniej oraz wschodniej działka przylega do drogi gminnej ul. Kwiatkowickiej wzdłuż, której dominują nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Przez środek działki do strony północno – wschodniej przebiega sieć wodociągowa natomiast od strony północnej przebiega sieć telefoniczna i kanalizacja deszczowa. Na jej obszarze znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne. Sieci wodociągowa, gazowa i telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dostępne są w pasie drogowym ul. Kwiatkowickiej. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, niezabudowana, porośnięta zdziczałą roślinnością. Teren płaski zaniżony ok 3 m w stosunku do ul. Przemysłowej oraz ul. Kwiatkowickiej. Na działce oznaczonej nr 61/28 zlokalizowane są słupy energetyczne betonowe z napowietrzną linią energetyczną niskiego i średniego napięcia oraz stacja transformatorowa.  - cena wywoławcza działki nr 61/23 - 221 400,00 zł brutto

  - wysokość wadium - 21 140,00 zł

  - wysokość postąpienia nie mniej niż - 2 220,00 zł  2. Działka nr 61/24 położona jest przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 – ul. Przemysłowej i ul. Kwiatkowickiej. Bezpośredni wjazd na nieruchomość odbywa się z ul. Kwiatkowickiej o nawierzchni asfaltowej. Od strony północno - zachodniej działka graniczy z drogą krajową wzdłuż, której dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zakłady handlowo - usługowe (skład materiałów budowlanych, wulkanizacja, zakład krawiecki). Od strony wschodniej działka przylega do drogi gminnej ul. Kwiatkowickiej wzdłuż, której dominują nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, niezabudowana, porośnięta zdziczałą roślinnością. Teren płaski zaniżony ok 3 m w stosunku do ul. Przemysłowej. Na działce znajduje się kulochwyt po dawnej strzelnicy. Sieci wodociągowa, gazowa i telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dostępne są w pasie drogowym ul. Kwiatkowickiej. Na działce sąsiedniej oznaczonej nr 61/23 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne natomiast na działce nr 61/28 zlokalizowane są słupy energetyczne betonowe z napowietrzną linią energetyczną niskiego i średniego napięcia oraz stacja transformatorowa.  - cena wywoławcza działki nr 61/24 - 215 865,00 zł brutto

  - wysokość wadium - 21 586,50 zł

  - wysokość postąpienia nie mniej niż - 2 160,00 zł  3. Działka nr 61/26 położona jest przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 – ul. Przemysłowej i ul. Kwiatkowickiej. Bezpośredni wjazd na nieruchomość odbywa się z ul. Kwiatkowickiej o nawierzchni utwardzonej. Od strony północno - zachodniej działka graniczy z drogą krajową wzdłuż, której dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zakłady handlowo - usługowe (skład materiałów budowlanych, wulkanizacja, zakład krawiecki). Od strony wschodniej działka przylega do drogi gminnej ul. Kwiatkowickiej wzdłuż, której dominują nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, niezabudowana, porośnięta zdziczałą roślinnością. Teren płaski zaniżony ok 2 m w stosunku do ul. Przemysłowej. Sieci wodociągowa, gazowa i telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dostępne są w pasie drogowym ul. Kwiatkowickiej. Na działce oznaczonej nr 61/23 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne natomiast na działce nr 61/28 zlokalizowane są słupy energetyczne betonowe z napowietrzną linią energetyczną niskiego i średniego napięcia oraz stacja transformatorowa.  - cena wywoławcza działki nr 61/26 - 214 942,50 zł brutto

  - wysokość wadium - 21 494,25 zł

  - wysokość postąpienia nie mniej niż - 2 150,00 zł  4. Działka nr 61/27 położona jest przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 – ul. Przemysłowej i ul. Kwiatkowickiej. Bezpośredni wjazd na nieruchomość odbywa się z ul. Kwiatkowickiej o nawierzchni utwardzonej. Od strony północno - zachodniej działka graniczy z drogą krajową wzdłuż, której dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zakłady handlowo - usługowe (skład materiałów budowlanych, wulkanizacja, zakład krawiecki). Od strony wschodniej działka przylega do drogi gminnej ul. Kwiatkowickiej wzdłuż, której dominują nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, niezabudowana, porośnięta zdziczałą roślinnością. Teren płaski zaniżony ok 2 m w stosunku do ul. Przemysłowej. Sieci wodociągowa, gazowa i telefoniczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dostępne są w pasie drogowym ul. Kwiatkowickiej. Na działce sąsiedniej oznaczonej nr 61/23 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne natomiast na działce nr 61/28 zlokalizowane są słupy energetyczne betonowe z napowietrzną linią energetyczną niskiego i średniego napięcia oraz stacja transformatorowa.  - cena wywoławcza działki nr 61/27 - 214 573,50 zł brutto

  - wysokość wadium - 21 457,35 zł

  - wysokość postąpienia nie mniej niż - 2 150,00 zł  1) Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu objęta jest podatkiem VAT stawka 23%.

  2) Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

  3) Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

  4) Przedmiotowe działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik znajdują się na terenie oznaczonym symbolem U/MN – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację usług komercyjnych i publicznych, oraz innych usług publicznych, którym towarzyszyć może zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna różnych typów.

  5) Nieruchomość zagospodarować można zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik.

  6) Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Kraśnik przy ul. Lubelskiej 84, III piętro pokój nr 316 (sala konferencyjna).

  7) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 09.05.2019 r.

  8) Wadium powinno być wpłacone przelewem na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki nr…, obręb Kwiatkowice”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Kraśnik.

  9) Komisja przetargowa nie później niż 3 dni przed przetargiem, stwierdza w formie protokołu, wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

  10) Uczestnik przetargu musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  11) Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

  12) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowych działek.

  13) Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami w formie aktu notarialnego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

  14) Osoba fizyczna (będąca w związku małżeńskim) chcąca uczestniczyć w przetargu winna przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka (w formie oświadczenia) na wzięcie udziału w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

  15) Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży zobowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania umowy notarialnej.

  16) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

  17) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  18) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  19) Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

  20) Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią najwyżej zaoferowaną cenę i zamknie przetarg a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

  21) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  22) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia podlegają zwrotowi jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.

  23) Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, jeden przekazany zostanie do notariusza jako podstawa do sporządzenia aktu notarialnego, jeden natomiast pozostaje w aktach sprawy.

  24) Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

  25) Komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi Miasta protokół z przetargu wraz z jego rozstrzygnięciem.

  26) Burmistrz Miasta Kraśnik jest obowiązany zawiadomić nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży działki najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

  27) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Cała kwota powinna być na koncie w dniu podpisania umowy notarialnej.

  28) Uczestnik przetargu przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

  29) Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę.

  30) Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Miasta Kraśnik może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  31) Burmistrz Miasta Kraśnik może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  32) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Burmistrza Miasta Kraśnik za pośrednictwem komisji przetargowej.

  33) W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).

  34) Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: wykaz nieruchomości zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik w dniach od 16.01.2019 roku do dnia 06.02.2019 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta, BIP. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na stronie www.monitorurzedowy.pl wydanie nr 16/2019 z dnia 16.01.2019 r. Przesłano także do Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. – zarządcy nieruchomości komunalnych, jak również do siedziby Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

  35) Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczane na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 75A oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kraśnik, www.krasnik.eu, oraz www.monitorurzedowy.pl.

  36) Możliwe jest okazanie nieruchomości przez Sprzedającego osobom zainteresowanym, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.

  37) W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych,(RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

  38) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, II piętro pokój nr 215, tel. 81 825-15-52 oraz na stronie www.krasnik.eu.  W załączeniu:

  1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1605

  2. Mapa terenu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1606 ; https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1607

  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1608

  4. Oświadczenie dotyczące nieruchomości: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1609
  Kontakt:
  Urząd Miasta Kraśnik
  tel: 81 825-15-52
  sekretariat@krasnik.um.gov.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-22499_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Kraśnik
  81 ... Pokaż numer