53 802 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 1034 m2, Lisewo

Lisewo (powiat pucki, gmina Krokowa)

Ostatnia aktualizacja:

15 mar 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:53 802 PLN52 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 034 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  O G Ł O S Z E N I E

  WÓJT GMINY KROKOWA

  z dnia 13 marca 2019 r.

  ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

  www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl.  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa, gm. Krokowa. zapisanych w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

  Nieruchomość składająca się z działek nr 205/6 i 205/7 położona w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, wolna od zadrzewień i zakrzewień, płaska bez pofałdowań o spadku w kierunki wschodnim, dojazd do niej prowadzi od strony drogi asfaltowej (ul. Młyńskiej) poprzez drogę gruntową urządzoną, wzdłuż zachodniej granicy obu działek przebiega magistralna sieć kanalizacji sanitarnej poprowadzona do nieruchomości sąsiednich, zaś w drodze dojazdowej do obu działek przebiega sieć energetyczna, sieć wodociągowa (działka nr 205/6 posiada wykonane własne przyłącze do tej sieci) oraz sieć gazowa.

  Dla w/w działek w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  Na działce nr 205/7 obręb Krokowa znajduje się nieczynny zbiornik na ścieki.

  Przy zbywaniu działki nr 205/6 i nr 205/7 położonej w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa, zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz Gminy Krokowa (polegająca w szczególności na prawie przebiegu infrastruktury technicznej służącej do odprowadzania wód deszczowych oraz na prawie dostępu pracownikom przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii) zgodnie z pasem gruntu zaznaczonym na szkicu graficznym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

  Przy zbywaniu działki nr 205/6 i nr 205/7 położonej w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa, zostanie ustanowiona służebność przejazdu, zapewniająca dostęp do drogi publicznej.  Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.  Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 10 kwietnia 2019r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg LISEWO dz. nr …..”.

  Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.  INFORMACJA

  1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

  2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

  5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

  6/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z późn.zm.) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).

  7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

  9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

  1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

  2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

  10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

  12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

  13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

  14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

  15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

  16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.  Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. a także na Facebooku.

  Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa, z siedzibą ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 10.

  2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl,

  Pani/Pana dane osobowe:

  3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.);

  4) nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego,

  6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

  7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO,

  8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych na stronie BIP.

  9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

  2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem;

  3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

  4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

  5) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej.  Kontakt:
  Urząd Gminy Krokowa
  tel: 58/675 41 24
  urzad@krokowa.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-22497_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Gminy Krokowa
  58/... Pokaż numer