28 100 PLN

Lokal użytkowy na sprzedaż, 21 m2, Elbląg

Elbląg, Fabryczna

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:28 100 PLN1 338 PLN / m2
 • Powierzchnia:21 m2
 • Piętro:parter()

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:lokal użytkowy

  Opis:

  PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

  ogłasza

  pierwszy ustny przetarg nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

  (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

  (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, dgnig@umelblag.pl)  1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Fabryczna 34.

  2. Opis nieruchomości: lokal usługowy, usytuowany w parterze budynku trzykondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, składający się pomieszczenia użytkowego oraz WC, o łącznej powierzchni użytkowej 21,0 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,067 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

  Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika. Lokal posiada możliwości alternatywnego wykorzystania. Po niewielkiej adaptacji lokal można wykorzystać do zorganizowania w nim różnych form komercyjnej działalności gospodarczej, ograniczonej powierzchnią. Dogodne możliwości zorganizowania w lokalu biura. Stan techniczny lokalu określony jako dostateczny. Wymaga on poniesienia nakładów na remont zachowawczy i prace adaptacyjne, stosownie do rodzaju planowanej działalności, przeprowadzenia remontu, w szczególności wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych, naprawy tynków, wymiany podłóg, posadzek oraz urządzeń sanitarnych. Okno wystawowe stalowe, pojedynczo szklone. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne drewniane, płycinowe, wzmocnione; drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Posadzki – płytki ceramiczne typu gres. Ściany i sufity – tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

  Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, wybudowany został w 1909 r., o konstrukcji, murowanej z cegły ceramicznej pełnej, wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie lokalu – brak (brak instalacji centralnego ogrzewania w budynku). Pokrycie dachowe – dach drewniany, mansardowy, kryty papą i papodachówką.

  3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 21, działka nr 23/3 o powierzchni 0,0130 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00044055/3.

  4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XVIII/412/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu OSIEK IV w Elblągu, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, z dominującą funkcją mieszkaniową. Zespół zabudowy mieszkaniowej z okresu sprzed 1945 roku przy ul. Fabrycznej, objęty jest wpisem do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie, zgodne z §6 powołanego planu. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie http://planowanie.umelblag.pl/?q=node/31.

  5. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

  6. Cena wywoławcza nieruchomości: 28.100 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy sto 00/100), w tym: lokal 26.133 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 00/100), udział w gruncie 1.967 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt siedem 00/100).

  Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu, zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

  7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  8. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 3 do 5 marca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-25.

  9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

  10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 9 marca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 290 zł.

  12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

  13. Informacje dodatkowe:

  a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

  b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

  c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

  d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

  e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

  f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

  g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

  h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  i) Uczestnicy przetargu winni:

  - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

  - osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

  - osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

  - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

  - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości,

  - złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości.

  j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

  k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

  l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

  m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

  14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.  Kontakt:
  Urząd Miasta Elbląg
  tel: 55 239-31-41
  dgnig@umelblag.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-1706_3186_OLS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Elbląg
  55 ... Pokaż numer