990 000 PLN

Przetarg działka o pow. 15 758 m2 - Lubań

Lubań

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:990 000 PLN63 PLN / m2
 • Powierzchnia:15 782 m2

Dodatkowe:

   Opis:

   Na podstawie Uchwały Nr 8/2008 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu z dnia 07 czerwca 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

   Przedmiotem przetargu jest działka nr 1/98 AM 15 Obręb II o powierzchni 15 758 m2, położona atrakcyjnie w centrum dużego osiedla mieszkaniowego z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną (wszystkie media, szkoła, przedszkole, sklepy), przy ul. Władysława Łokietka w Lubaniu, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, w tym zabudowę szeregową.

   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań oznaczonego symbolem MN-1: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr JG1L/00030244/1 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i została oddana Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w użytkowanie wieczyste na podstawie Umowy użytkowania wieczystego Nr 4002/1977 z 21 października 1977r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990.000,00 zł netto. Wadium w kwocie 99.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) należy wnieść do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 1400 przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w banku PKO BP S.A. Nr rachunku 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282. Kwota wadium powinna wpłynąć na konto Spółdzielni przed upływem wyżej podanego terminu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z Zasadami przeprowadzenia przetargu, ze stanem faktycznym i dokumentacją formalno-prawną nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz z ogłoszeniem o przetargu. Zasady przeprowadzenia przetargu i druk oświadczenia są do pobrania ze strony internetowej http://smluban.pl/ lub w Dziale GZM. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela dział GZM, tel. 75 722 25 85 lub 75 722 20 17.
   Numer ogłoszenia: 0041384-S-50
   • Zgłoś błąd
    • Ogłoszenie nieaktualne
    • Błędny adres
    • Błąd w opisie
    • Publikowane wielokrotnie
    • Inny
   Bezpośrednio
   75 ... Pokaż numer