990 000 PLN

Przetarg Na działkę z zabudową jednorodzinną

Lubań

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:990 000 PLN63 PLN / m2
 • Powierzchnia:15 758 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana
 • Kanalizacja
 • Prąd
 • Woda
 • Gaz

Opis:

Przetarg
Na podstawie Uchwały Nr 8/2008 Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu z dnia 07 czerwca 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 1/98 AM 15 Obręb II o powierzchni 15 758 m2, położona przy ul. Władysława Łokietka w Lubaniu.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w połnocno- zachodniej części miasta Lubań oznaczonego symbolem MN-1:

przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa.

Dla nieruchomosci prowadzona jest księga wieczysta Nr JG1L/00030244/1 w Sadzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i została oddana Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w użytkowanie wieczyste na podstawie Umowy użytkowania wieczystego Nr 4002/1977 z 21 października 1977r.

Cena wywoławcza nieruchomosci wynosi 990.000,00 zł netto. Wadium w kwocie 99.000 zł (słownie: dziewiecdziesiat dziewiec tysiecy zł) należy wnieść do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 1400 przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w banku PKO BP S.A. Nr rachunku 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282. Kwota wadium powinna wpłynąć na konto Spółdzielni przed upływem wyżej podanego terminu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ktory wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomosci.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu, jednak nie poźniej niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawna, które wpłaca wadium oraz złoża pisemne oświadczenie, ze zapoznali się z Zasadami przeprowadzenia przetargu, ze stanem faktycznym i dokumentacja formalno-prawna nieruchomosci będacej przedmiotem przetargu oraz z ogłoszeniem o przetargu. Zasady przeprowadzenia przetargu i druk oświadczenia sś do pobrania ze strony internetowej http://smluban.pl/ lub w Dziale GZM. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela dział GZM, tel. 75 722 25 85 lub 75 722 20 17.


Przetarg odbędzie w siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 3 w Lubaniu (pokoj Nr 11) w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 1000

#dodajrentumi63

Numer ogłoszenia: 0041384-S-37
 • Zgłoś błąd
  • Ogłoszenie nieaktualne
  • Błędny adres
  • Błąd w opisie
  • Publikowane wielokrotnie
  • Inny
Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
Bezpośrednio
Grażyna
75 ... Pokaż numer