1 263 210 PLN brutto

SPRZEDAŻ BUDYNKU BIUROWEGO - SANDOMIERZ UL. ŻEROMSKIEGO 14

Sandomierz, Żeromskiego 14

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 263 210 PLN brutto3 963 PLN brutto / m2
 • Powierzchnia:318,78 m2
 • Piętro:parter(3 piętra w budynku)

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:lokal użytkowy
 • Rok:1965

  Opis:

  GAZ-SYSTEM prowadzi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 14, oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 809/2 o powierzchni 0,0202 ha wraz z prawem własności  budynku biurowego o powierzchni użytkowej 318,78 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1S/00064110/3.

   

  Nieruchomość położona pomiędzy ul. Patkowskiego, a ul. Żeromskiego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza oznaczona jest jako nieruchomość pod zabudowę usługową. Nieruchomość położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

   

  Nieruchomość nie jest objęta umowami najmu. Nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe, ani administracyjne, a także jest wolna od wszelkich obciążeń nie wpisanych w księdze wieczystej.

   

  Cena wywoławcza netto wynosi 1027000,00 zł

  Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej  w dniu sprzedaży.

   

  Informacje na temat wadium

  Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 51000,00 zł

  Wadium może być wnoszone w następujących formach:

  w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

  94 1140 1977 0000 5803 0100 1031;

  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  gwarancjach bankowych;

  gwarancjach ubezpieczeniowych.

  Wadium w pieniądzu powinno zostać wniesione nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym w Ogłoszeniu ostatnim dniem do składania ofert tj. do dnia 29 maja 2018 r.

  Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2018 r. o godz. 14:00

   

  Miejsce składania ofert: 

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul.  Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa

   

  Osoba udzielająca informacji:

  Informacji o przedmiocie i warunkach Postępowania oraz możliwości zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości udziela Monika Grobelska, tel. 885-890-205, e-mail: monika.grobelska@gaz-system.pl, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

   

  Informacje dodatkowe:

  Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym Wzór formularza ofertowego wywieszona jest w Oddziale Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A, a także na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

  http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202596/

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia lub warunków Postępowania, zamknięcia lub zawieszenia Postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania Postępowania bez podania przyczyny, aż do momentu zawarcia Umowy.

  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

  Numer ogłoszenia: 0038247-S-00001
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Ogłoszenie prywatne
  +48... Pokaż numer