1 PLN

Wynajem pomieszczeń do prowadzenia bufetu-Szkoła Filmowa

Katowice, Pawła 3

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 PLN0,01 PLN / m2
 • Powierzchnia:75,53 m2
 • Piętro:parter(budynek parterowy)

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:lokal użytkowy
 • Rok:1980

  Opis:

  Uniwersytet Śląski

  40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

  Ogłasza konkurs ofert , na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

   

  Przedmiotem konkursu jest : najem lokalu użytkowego o powierzchni 75,53 m² znajdującego się w Katowicach w budynku Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego przy ul Pawła 3                                      z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu gastronomicznego na potrzeby  studentów ,doktorantów ,pracowników oraz gości  Uniwersytetu Śląskiego.
  Uniwersytet Śląski  oświadcza , że posiada tytuł prawny do budynku położonego                                 w Katowicach przy ul Pawła 3, którego częścią jest lokal użytkowy będący przedmiotem postępowania konkursowego.
  Lokal stanowiący przedmiot konkursu jest wolny od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich .
  Pisemna oferta powinna zawierać :

  4.1)datę sporządzenia oferty

  4.2) warunki szczegółowe oferty takie jak:

  -Datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie do  1.12.2019

  -Proponowane godziny funkcjonowania punktu gastronomicznego. Minimalny czas funkcjonowania lokalu w dni robocze od godz. 9.00 – 17.00 .

  -Propozycję przykładowej oferty żywieniowej serwowanej przez Najemcę w lokalu z obligatoryjnym ujęciem w ofercie dań obiadowych oraz pozostałych dań i przekąsek, proponowaną cenę tzw. dania dnia.

  -koncepcję funkcjonalno- użytkową przedmiotu najmu pod kątem jej wykorzystania przez studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

  - koncepcję dostosowania się do estetyki przestrzeni Szkoły Filmowej

  - proponowaną stawkę netto czynszu najmu

  -deklarowana wysokość inwestycji w przedmiot najmu w PLN.

  4.4)oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego

  4.5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :

  a) zaświadczenia o nr NIP

  b) zaświadczenia o nr REGON,

  c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )

  4.6) Pozostałe warunkiformalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnymparter pok. nr 1.

           5 .     Najemca powinien zabezpieczyć potrzeby żywieniowe Wynajmującego w pełnym zakresie godzin funkcjonowania punktu gastronomicznego, wpisując się w trend żywienia urozmaiconego
  i zdrowego oraz zapewniając możliwość korzystania z oferty „na wynos”.

  Wynajmujący zapewni Najemcy korzystanie z przedmiotu najmu, jednakże na najemcy ciąży obowiązek wyposażenia pomieszczeń w niezbędne do jej funkcjonowania przedmioty                            i urządzenia (stoliki i krzesła są, bufet jest, szafki itp.)
  Najemca zobowiązany jest do prawidłowego montażu sprzętu będącego w posiadaniu Wynajmującego oraz do DOPOSAŻENIA przedmiotu najmu w meble i urządzenia  umożliwiające prowadzenie punktu gastronomicznego w przestrzeni kuchennej.
  Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz dbałości o udostępnione mienie przez Wynajmującego.

   

  Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem bufetu w budynku Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Pawła 3 ” należy składać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 30.09.2019  godz. 9.00
  Przystępujący do konkursu  powinien:

  Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu               i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
  Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem                                  i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  Osobista wizja lokalna lokalu będącego przedmiotem konkursu możliwa jest w dni robocze                 w godz. 9.00-14.30 po uzgodnieniu z Działem. Administracyjno-Gospodarczym Kampusu Katowickiego
   W sprawie osobistych oględzin przedmiotu najmu proszę o kontakt z administratorem obiektu Pawła 3:

  - Izabela Sacher–tel . 32 3592425

  Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania , unieważnienia konkursu bez podania przyczyny , a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
  Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

   

  Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 30.09.2019 o godz. 9.30 w Sali nr 29  w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

  Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach konkursu można otrzymać w  Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 67 tel. 323592250)  lub na stronie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego -  http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)

  Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny

   

  Numer ogłoszenia: 0031423-W-00034
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Ogłoszenie prywatne
  +48... Pokaż numer